Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Regeringen slopar vissa 3:12-förslag

Advice Skatteinfo skrev i november om det utredningsförslag som förväntas leda till ändrade bestämmelser för delägare i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Utredningen syftade till att öka skatteintäkterna samt att förenkla nuvarande bestämmelser. Regeringen slopar vissa av utredningens förslag när lagförslaget nu skickas på remiss. De förändringar som nu föreslås innebär större skatteintäkter än med nuvarande regler dock blir de lägre än med utredningens förslag.

I det nya förslaget lämnas det gränsbelopp (schablonbeloppet) som får beräknas enligt förenklingsregeln oförändrat. Gränsbeloppet är nivån för den utdelning som får beskattas i kapital. Förenklingsregeln används av omkring 70 procent av fåmansföretagsdelägarna. Framförallt är det mindre och nystartade företag som använder regeln. För att värna dessa företagare kommer de även i framtiden att ha möjlighet att tillsammans ta ut ca 160 000 kr som inkomst av kapital, istället för att detta belopp så som utredningen föreslog skulle sänkas till ca 100 000 kr.

Om inte förenklingsregeln används, så används istället huvudregeln vid beräkning av det utdelningsutrymme som får beskattas i kapital. Denna beräkning utgår bland annat från det lönebaserade utrymmet, som bygger på totalt utbetalda kontanta löner i företaget. I det nya förslaget justeras beräkningen av det lönebaserade utrymmet i förhållande till såväl utredningens förslag som till nuvarande regler. Istället för som idag där 50 procent av löneunderlaget får räknas som lönebaserade utrymmet föreslås en trappa där det lönebaserade utrymmet är summan av 15 procent andelsägarens löneunderlag upp till ca 380 000 kr, 30 procent av andelsägarens löneunderlag mellan ca 380 000 kr – 3,8 Mkr, och 40 procent av andelsägarens löneunderlag över 3,8 Mkr.

I det nya förslaget slopas även utredningens förslag att höja löneuttagskravet. Nuvarande krav på löneuttag mellan ca 360 000 kr – 560 000 kr för att få använda huvudregeln lämnas därmed oförändrad.

Huvuddragen i nuvarande förslag kan summeras enligt följande:

  • Kapitalbeskattningen kommer ske med 25 procent (istället för dagens 20 procent för belopp inom gränsbeloppet) samt 30 procent över takbeloppet.
  • Det lönebaserade utrymmet kommer att beräknas utifrån en trappa med tre skikt som beräknas till 15 procent, 30 procent och 40 procent av andelsägarens löneunderlag.
  • Löneuttagskravet ändras inte.
  • Löneunderlaget fördelas på delägarna innan det lönebaserade utrymmet beräknas.
  • Kapitalandelskravet på 4 procent för delägaren avskaffas, istället får delägare som äger mindre än 4 procent beräkna högst 0,25 gånger den egna eller närståendes ersättning som lönebaserat utrymme.
  • Delägaren får använda huvudregeln i alla bolag eller förenklingsregeln i ett.
  • Utredningen föreslår samma takbelopp på 120 inkomstbasbelopp avseende både utdelningar och kapitalvinster (belopp överstigande takbeloppet beskattas med 30 procent likt nuvarande regler istället för 25 procent som utredningen föreslog).
  • Takbeloppet föreslås endast avse avyttringar under beskattningsåret jämfört med avyttringsåret och de fem föregående beskattningsåren som idag gäller.
  • Uppräkningen av sparat utdelningsutrymme sänks från statslåneräntan ökad med 3 procent till stadslåneräntan ökad med 2 procent.
  • Förslaget innehåller även bestämmelser i syfte att underlätta generationsskiften i fåmansföretag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Scroll to Top