Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Samma och likartad verksamhet prövad vid lånat kapital

För delägare i fåmansaktiebolag finns en bestämmelse om samma och likartad verksamhet. Enligt bestämmelsen ska karenstiden för ett bolag där delägaren inte längre är aktiv förlängas om delägaren eller en närstående till denne fortsätter med samma eller likartad verksamhet i ett annat fåmansföretag. Syftet med bestämmelsen är att det inte ska vara möjligt att flytta verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande företag med lägre beskattning.

I praxis har det ansetts tillräckligt att kapital som genererats i ett fåmansföretag har förts över till ett annat sådant företag för att företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

I det aktuella fallet äger frågeställaren A hela Z AB och indirekt hälften av aktierna i Y AB via X AB. A eller närstående till denna har aldrig varit verksamma i Y AB eller X AB. A är dock verksam i betydande omfattning i Z AB. Y AB har erhållit lån som utgått med villkor om marknadsmässig ränta från Z AB. Därtill har en utdelning skett från Y AB till X AB. Den fråga som Skatterättsnämnden (SRN) hade att besvara var om dessa transaktioner innebär att andelarna i X AB är kvalificerade eftersom X AB eller Y AB och Z AB bedriver samma och likartad verksamhet.

Enligt SRN:s bedömning ska det inte göras någon skillnad mellan kapital som förs över i form av lån och kapital som förs över i form av utdelning eller tillskott. Även om lånet i sig inte innebär att utrymmet för utdelning ökar bidrar lånet till vinstgenerering som i sin tur möjliggör vidareutdelning. Att kapital som genererats i Z AB, där A varit verksam i betydande omfattning, förts över till Y AB genom lån och därefter till X AB genom utdelning medför att alla dessa bolag anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

En ledamot var skiljaktig och ifrågasätter vilken betydelse själva utlåningen haft i tidigare praxis. Ledamoten anser att en utlåning av medel till skillnad mot exempelvis utdelning inte är en förmögenhetsöverföring. Inte heller ska ett lån anses medföra att långivarens verksamhet delas upp eller flyttas till ett annat företag om detta sker på marknadsmässiga villkor.

SRN:s besked har inte överklagats och vi får dessvärre inte fastställt av Högsta förvaltningsdomstolen utlåningens betydelse i ett renodlat utlåningsfall. I enlighet med majoriteten får vi utgå från att andelarna i ett låntagande bolag är kvalificerade då detta bolag smittats genom utlåningen. Gränsdragningsfrågor om aktiva och passiva investeringar lämnar ofta utrymme för diskussion. Har du liknande frågor eller behöver rådgivning kring de så kallade 3:12-reglerna är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top