Senaste nytt för fåmansföretag

Senaste nytt för fåmansföretag

[2014-10-20] Nyligen har det kommit intressanta avgöranden på fåmansföretagsområdet. Det handlar om interna aktieöverlåtelser, om ägarsamband och om lönebaserat utrymme. Advice Skatteinfo har detaljerna.

 

Interna aktieöverlåtelser

FÖRHANDSBESKED: Upprepade interna aktieöverlåtelser med följden att vinstmedel kunde tas ut till lägre beskattning i inkomstslaget kapital istället för i inkomstslaget tjänst, bedömdes som skatteflykt. Detta medförde att försäljningen av aktierna skulle beskattas enligt de särskilda reglerna för kvalificerade aktier.

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare slagit fast att de särskilda reglerna för kvalificerade andelar inte kan tillämpas på den här typen av transaktioner. Det är troligen anledningen till att man nu vill få det prövat om dessa förfaranden kan angripas med stöd av skatteflyktslagen. Skatterättsnämnden anser att förfarandet strider mot lagstiftningens syfte, vilket innebär att man bortser från transaktionerna och beskattar försäljningen av aktierna som om de vore kvalificerade. Förhandsbeskedet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen som med största sannolikhet kommer att fastställa beslutet.

Ägarsamband

KAMMARRÄTTSDOM: Vid bedömningen av om två bolag bedriver samma eller likartad verksamhet räcker det med en mindre ägarandel i verksamhetsbolaget. Kammarrätten har i ett mål ansett att ett ägande på endast 2,2 % var tillräckligt för att bolagen skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet, vilket medförde att karenstiden inte började löpa i det bolag som förvaltade kapitalet från försäljningen av verksamhetsbolaget.

Domen bekräftar att man ska undvika även mindre aktieposter i tidigare verksamhetsbolag för att vara säker på att karenstiden börjar löpa i det kapitalförvaltande bolaget i samband med att verksamhetsbolaget säljs.

Lönebaserat utrymme

FÖRHANDSBESKED: Den 1 januari 2014 infördes en ny bestämmelse som innebär att lönebaserat utrymme bara får beräknas om delägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget. I ett förhandsbesked har det klargjorts vad som menas med ”kapitalet”. För aktiebolag syftar uttrycket på andelen av aktiekapitalet. Kravet är därmed uppfyllt om man äger minst 4 % av aktiekapitalet oavsett om andelarna ger samma rätt till utdelning eller inte.

Förhandsbeskedet bekräftar vad som troligen varit den allmänna uppfattningen om tolkningen av 4 % regeln. Skatteverket var överens med Skatterättsnämnden om tolkningen av förhandsbeskedet och förhandsbeskedet har inte överklagats.

Scroll to Top