Skattenyheter i korthet

Skattenyheter i korthet

[2014-10-22] Nyheter i kortformat: 

  • Sverige undertecknar avtal med Hongkong när det gäller informationsutbyte i skatteärenden
  • Nya regler gällande förmånsbeskattning av elektronisk utrustning, t ex dator eller surfplatta
  • Beskattning vid överlåtelse av sjukgymnastikverksamhet, och
  • Förbättrade möjligheter till förhandsbesked i skattefrågor.

 

Sverige har undertecknat ett avtal med Hongkong om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Hongkong var länge ett av de fåtal länder som Sverige inte hade informationsbytesavtal med, men framöver blir det alltså möjligt för Skatteverket att begära ut information från banker och uppgifter om ägande i bolag och truster. Avtalet träder ikraft när länderna har godkänt avtalet och kommer att börja tillämpas från den tidpunkten.

Skatteverket har kommit med ett förtydligande ställningstagande angående förmånsbeskattning av elektronisk utrustning. Precis som enligt tidigare ställningstagande ska förmånsbeskattning inte ske om arbetsgivaren tillhandahåller en anställd en mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift.

Nu har Skatteverket förtydligat att detsamma gäller för annan elektronisk utrustning, t.ex. dator, läsplatta och router. Kravet är som tidigare att utrustningen ska vara av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter för att vara en skattefri förmån.

Är man som arbetsgivare osäker på vad som gäller vid förmånsbeskattningen av elektronisk utrustning eller vilka tjänster som t.ex. sms, mms, surf m.m. som kan erbjudas till de anställda, kan en översyn utifrån ställningstagandet vara lämpligt.

Av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden framgår att etableringsersättning som utgår vid en överlåtelse av en sjukgymnastikverksamhet som bedrivs i aktiebolagsform ska tas upp till beskattning i bolaget. Tidigare har sådan ersättning ansetts vara så pass knuten till privatpersonen att ersättningen skulle beskattas som enskild näringsverksamhet, vilket innebar en högre skattesats.

Förslag har framlagts för förbättrande möjligheter till förhandsbesked i skattefrågor. Möjligheten att få förhandsbesked fyller en viktig funktion bland annat för att enskilda ska kunna få bindande besked om beskattningen av framtida transaktioner. Ordningen för förhandsbesked ska förbättras genom att bli mer tillgängligt och ha kortare handläggningstider. Det ska bli möjligt att söka förhandsbesked om fler skatter och avgifter som t.ex. arbetsgivaravgifter. Man föreslår även att ansökningsavgiften höjs och schabloniseras för bättre förutsebarhet.

Scroll to Top