Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatterättsnämnden har prövat självständigt bedriven näringsverksamhet

Det är inte ovanligt att en person börjar arbeta som konsult med liknande uppdrag som hen tidigare utfört som anställd. Oavsett om konsultverksamheten bedrivs som enskild näringsverksamhet eller genom ett aktiebolag ställs krav på att verksamheten ska anses självständigt bedriven. Utförs uppdragen för den tidigare arbetsgivaren behöver uppdragstagaren noggrant utvärdera att kravet på självständighet är uppfyllt för att inte riskera en oförutsedd lönebeskattning.

Vissa typer av uppdrag, som styrelseuppdrag och uppdrag som verkställande direktör, har i praxis ansetts vara av personlig karaktär och där har det fastslagits att dessa som utgångspunkt inte kan utföras inom en näringsverksamhet genom att de utförs genom ett aktiebolag. Detta är endast möjligt i vissa situationer av mer undantagskaraktär under begränsad tid. För andra former av uppdrag är möjligheten att bedriva dessa i bolagsform större, men det förutsätter en självständighet.

I ett förhandsbesked som Skatterättsnämnden (SRN) nyligen prövade skulle en uppdragstagare A genom sitt aktiebolag X AB ingå ett franchiseavtal med en franchisegivare. Den tidigare arbetsgivaren till A, som också har ett franchiseavtal med franchisegivaren inom samma geografiska område, har samtyckt till detta. Det är bara A som kommer att vara anställd i X AB och det är bara A som kommer att få bedriva den huvudsakliga verksamheten i X AB enligt franchiseavtalet. Som förutsättning kommer verksamheten i X AB bedrivas yrkesmässigt, d v s varaktigt och med vinstsyfte.

X AB kommer att betala avgifter till franchisegivaren bland annat baserat på omsättning. Vidare kommer X AB att vara avtalspart gentemot kunder och fakturera dessa för det arbete som X AB utför. A kommer att avsluta sin anställning hos den tidigare arbetsgivaren. Däremot kommer A genom X AB fortsatt ha ett samarbete med den tidigare arbetsgivaren och betala den tidigare arbetsgivaren för administrativa tjänster. X AB kommer även att hyra del av sin tidigare arbetsgivarens lokal för att bedriva verksamhet.

SRN har betonat att självständighetsrekvisitet ska prövas utifrån samtliga omständigheter och att det i fallet finns omständigheter som talar dels för och dels mot att X AB:s näringsverksamhet bedrivs självständigt. Bland omständigheterna som talar emot nämns att ingen annan än A får bedriva verksamheten, att arbetsuppgifterna liknar de som A tidigare har utfört mot den tidigare arbetsgivaren och att arbetet bedrivs i den tidigare arbetsgivarens lokaler.

X AB ska däremot inte utföra uppdrag åt den tidigare arbetsgivaren och förhållandena liknar inte heller ett anställningsförhållande i övrigt. X AB ska inte heller utföra uppdrag åt franchisegivaren utan endast för externa kunder. A tar också en tydlig risk med att bedriva verksamheten genom ett eget aktiebolag. Sammantaget medför detta att SRN anser att självständighetskravet är uppfyllt och att inkomsterna ska beskattas hos X AB. Skatteverket var av samma uppfattning. Beskedet har inte överklagats.

Har du frågor om att driva verksamhet genom ett eget aktiebolag eller som enskild näringsverksamhet och exempelvis med en tidigare arbetsgivare som kund? Eller under andra omständigheter där det kan finnas gränsdragningsfrågor om självständigheten? Hör av dig till oss för en diskussion!

Scroll to Top