Skattetillägg och skattebrott

Skattetillägg och skattebrott

[2014-12-04] Den som undanhållit skatt kan enligt svensk lagstiftning dels påföras skattetillägg och dels åtalas för skattebrott. Påförande av skattetillägg och åtal för skattebrott är idag två separata förfaranden, vilket anses strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Regeringen kommer nu med ett nytt lagförslag som innebär ett gemensamt förfarande.

Fördelen med lagförslaget är att den enskilde inte behöver processa två gånger avseende en påföljd. Detta uppnås genom att sanktionerna samordnas genom att åklagaren väcker åtal i allmän domstol och då också yrkar på att skattetillägg ska tas ut. Däremot kommer den vanliga skatteprocessen ske parallellt med den straffrättsliga. Syftet med lagförslaget, som beräknas träda ikraft den 1 januari 2016, är att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet.

Högsta domstolen har tidigare uttalat att personer som utsatts för dubbelbestraffning kan medges resning i skattebrottsmålet men bara för ärenden som avgjorts före februari 2009. Enligt en nyligen meddelad dom från Europadomstolen för mänskliga rättigheter där Sverige återigen fälldes för dubbla förfaranden öppnas för möjligheten att resning även ska medges i de ärenden som avgjorts före 2009.

Scroll to Top