Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Fysiska personer får idag dra av förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 1 000 kr. Förvaltningsutgifter kan till exempel vara arvoden till banks notariatavdelning, depåavgifter med mera.

Regeringen föreslog redan i budgetpropositionen för 2015 att avdragsrätten för förvaltningsutgifter skulle upphöra. Riksdagen beslutade dock att avslå förslaget. Regeringen föreslår nu på nytt att förvaltningsutgifter inte ska vara avdragsgilla.

Flera av remissinstanserna har framfört att avdragsrätten för förvaltningsutgifter följer av huvudregeln att utgifter för att förvärva och bibehålla kapitalinkomster ska dras av som kostnad. Regeringen anser dock att huvudregeln redan är begränsad när det gäller förvaltningsutgifter samt att utgifterna har karaktär av privata levnadskostnader. Regeringen anser också att ett slopande leder till administrativa lättnader för Skatteverket.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Scroll to Top