Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Stopplagstiftning angående kattrumpor

Riksdagen förväntas sätta stopp för viss skatteplanering vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer med omedelbar verkan genom en stopplagstiftning. Förfarandet brukar benämnas ”kattrumpan”. Den märkliga benämningen härleds från beteckningen av en fastighet som överläts genom förfarandet.  

Kattrumpan går ofta till på följande sätt: Istället för att avyttra en fastighet direkt till förvärvaren så bildar ägaren två nya aktiebolag, ett moder- och ett dotterbolag.  Fastigheten paketeras genom gåva till dotterbolaget. Det räknas som gåva även när förmögenhetsöverföringen sker till närstående och i praxis har det utarbetats att givaren kan behålla ett 60-procentigt ägande i moderbolaget och att resterande 40 procent ägs av närstående. Dotterbolaget kan ge ut ersättning vid gåvoöverlåtelsen. Så länge ersättningen understiger taxeringsvärdet betraktas överlåtelsen i sin helhet som en gåva, vilket leder till skattefrihet i det första ledet. Ersättningen lämnas vanligtvis genom utställande av en revers som sedan moderbolaget övertar. När gåvomomentet är genomfört avyttrar moderbolaget aktierna i dotterbolaget externt och löser reversen. Vinsten vid försäljningen är skattefri i moderbolaget.

Genom detta förfarande kan beskattning av en del av värdeökningen helt elimineras. Delar moderbolaget ut kapitalet till ägaren där andelarna inte anses vara kvalificerade sker en beskattning om 25 procent hos ägaren avseende resterande del. Således en betydligt mindre skattekostnad än utan paketeringen. Därtill utgår stämpelskatt för dotterbolaget.

Det förslag som regeringen avser att återkomma med innebär att en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och fastighetens omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet. Effekten av förslaget är att ersättningen ska tas upp till beskattning.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017 men då det är en stopplagstiftning gäller reglerna redan från och med 28 oktober 2016, under förutsättning att förslaget godkänns av riksdagen.

Scroll to Top