Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

”Strike off” prövat av HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat de skattemässiga konsekvenserna av ett ”strike off”-förfarande på Caymanöarna. Ägaren yrkade avdrag för kapitalförlust hänförlig till aktierna i bolaget. HFD fastslog att förfarandet inte motsvarar ett likvidationsförfarande enligt svensk rätt vilket medför att ägaren utdelningsbeskattas för utskiftat belopp i stället, vilket var det Skatteverket beslutat om.

Vid en likvidation av ett bolag i Sverige är den skattemässiga hanteringen att aktierna i bolaget anses sålda. Samma bedömning gäller för en utländsk företeelse om den kan anses motsvara den svenska företeelsen vid en jämförelse.

Förfarandet vid en frivillig likvidation i Sverige enligt aktiebolagslagen innebär att bolagsstämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation varvid en likvidator tillsätts i den verkställande direktörens ställe och där likvidatorn har i uppdrag att genomföra likvidationen. Under tiden likvidationen pågår får bolagsstämman inte besluta om utdelning. Efter att kallelsetid på okända borgenärer löpt ut och skulder har betalats ska likvidatorn skifta ut bolagets återstående tillgångar. Efter att likvidatorn därefter lagt fram sin slutredovisning är bolaget upplöst.

Ett ”strike off”-förfarande på Caymanöarna är ett förenklat avregistreringsförfarande som har samma övergripande syfte som det frivilliga likvidationsförfarandet i Sverige, nämligen att upplösa bolaget. Däremot saknar förfarandet på Caymanöarna den inskränkning av bolagsorganens möjlighet att företa rättshandlingar som tillsättandet av en likvidator medför vid ett svenskt likvidationsförfarande. Därtill finns det i ”strike off”-reglerna på Caymanöarna en möjlighet att bolaget återregistreras efter beslut av domstol och efter att det ansökts om detta. Följden av en återregistrering på Caymanöarna är att bolaget så långt det är möjligt är att betraktas som att det aldrig hade avregistrerats. Någon motsvarande möjlighet finns inte för ett bolag som upplösts genom likvidation enligt svenska regler.

HFD fastslog i avgörandet att en ”strike off” med anledning av dessa skillnader inte motsvarar ett likvidationsförfarande enligt svensk rätt. Skattemässigt innebar avgörandet att ägaren utdelningsbeskattades för det utbetalade beloppet i stället för att det som denne själv begärde att detta skulle ses som en kapitalförlust vid likvidation av aktierna.

Har du frågor om utländska företeelser eller hur utländska tillgångar ska hanteras från ett skattemässigt perspektiv i Sverige hjälper vi på Advice dig med detta. Kontakta oss gärna!

Scroll to Top