Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Styrelseuppdrag som konsultuppdrag? Två gränsdragningsfall

Skatterättsnämnden (SRN) har meddelat två förhandsbesked gällande beskattning av styrelsearvoden. I det enda förhandsbeskedet ansågs styrelsearvoden från uppdrag i bostadsrättföreningar inte utgöra inkomst av tjänst. Det andra förhandsbeskedet gällde styrelsearvode som betalats ut till ett advokataktiebolag som ägdes av styrelseledamoten i fråga. I detta fall ansåg SRN att inkomsten skulle beskattas som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten.

I situationer då verksamheten i ett bolag i allt väsentligt bygger på ägarens personliga arbetsinsatser kan det bli aktuellt att bortse från bolaget och istället beskatta inkomsten hos ägaren. I en dom från 2017 har Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit att styrelseuppdrag är personliga uppdrag som i normalfallet ska beskattas som inkomst av tjänst hos den som utför uppdraget. Man har dock i praxis gjort undantag från detta om uppdragen avsett en begränsad tid och avsett specifika insatser i ett annat företag.

I förhandsbeskedet gällande styrelsearvoden från i bostadsrättsföreningar hade sökanden ett flertal styrelseuppdrag i olika interimsstyrelser i bostadsrättsföreningar under nyproduktion. SRN gjorde bedömningen att uppdragen i fråga var begränsade i tid och avsåg en specifik insats hos uppdragsgivarna. Därmed ansåg man att undantaget var tillämpligt och att inkomsterna inte ska tjänstebeskattas hos styrelseledamoten.

SRN kom till motsatt slutsats i det förhandsbesked där sökanden var en advokat som hade ett styrelseuppdrag i ett börsnoterat bolag. Styrelsearvodet betalades ut till styrelseledamotens helägda advokataktiebolag. Nämnden gjorde i detta fall bedömningen att det inte var fråga om ett tidsmässigt avgränsat uppdrag som gäller en specifik insats i bolaget. Därför ansåg SRN att styrelsearvodet ska tas upp av styrelseledamoten som inkomst av tjänst. Att arvodet enligt god advokatsed ska intäktsföras i advokataktiebolaget föranledde ingen annan bedömning. Detta förhandsbesked har överklagats av sökanden.

Om du har frågor om beskattning av styrelsearvoden är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top