Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Svårt att dra gränsen mellan anställning och näringsverksamhet

Kan en anställd bilda ett nytt bolag som levererar tjänster till den före detta arbetsgivaren? Risken är att Skatteverket ser strukturen som en form av anställning och att den tidigare anställde fortfarande ska ses som anställd. Därför är det viktigt att kunna påvisa den nya verksamhetens självständighet.

Problematiken illustrerades nyligen i ett besked från Skatterättsnämnden (SRN). SRN ansåg här att kravet på självständighet var uppfyllt när en anställd övergått till att bedriva verksamhet med egna kunder i ett nybildat aktiebolag som han äger tillsammans med arbetsgivaren.

Y AB som bedriver franchiseverksamhet avser att tillsammans med en av bolagets anställda A, bilda ett nytt bolag – X AB.

Av ansökan framgår att A:s anställning övergår till det nybildade dotterbolaget. Inledningsvis ska A vara ensam anställd i X AB och där utföra arbetsuppgifter som motsvarar de som han tidigare utfört åt Y AB. Vidare ska arbetet bedrivas i den tidigare arbetsgivarens lokaler. De arbetsuppgifter som A ska utföra motsvarar även de som han tidigare utfört åt Y AB men mot egna kunder.

X AB ska ha A-aktier och B-aktier med röstvärde 10:1 till förmån för A‑aktierna. Y AB kommer att äga A-aktier motsvarande 10 procent av kapitalet och 90 procent av rösterna i bolaget. A ska äga B-aktier som motsvarar 90 procent av kapitalet och 10 procent av rösterna.

X AB kommer att ta fullt ansvar för utförda tjänster och fakturera sina kunder. Administrativa tjänster, marknadsföring m.m. kommer dock X AB köpa in från Y AB för marknadsmässig ersättning.

SRN har i sin prövning ansett att moderbolagets röstmajoritet i X AB inte kommer att innebära några inskränkningar i X AB:s självständighet vid valet av uppdrag eller uppdragens utförande. Att A ska äga 90 procent av kapitalet medför även en tydlig ekonomisk risk för honom. Därmed är kravet på självständighet uppfyllt.

Vid bedömningen av om en verksamhet bedrivs självständigt ska särskilt beaktas vad som avtalats med uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av denne. I detta fall har den ekonomiska risken för A fått en stor betydelse. Skulle verksamheten inte ansetts självständig skulle inkomsten i stället för beskattning hos X AB beskattats personligen hos ägaren A som lön. Därtill skulle  det bli arbetsgivaravgifter för Y AB.

Frågor om gränsdragning mellan tjänst och näringsverksamhet medför i vissa fall en risk som behöver utvärderas. Har du liknande frågor är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top