Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Syntesiska incitamentsaktier kapitalbeskattas

Skatterättsnämnden (SRN) har meddelat ett förhandsbesked om syntetiska aktier som har förvärvats med anledning av sökandens tjänst. De syntetiska aktierna har ansetts vara värdepapper vilket innebär att vinst eller förlust vid avyttring ska tas upp i inkomstslaget kapital.

Sökanden vill få besvarat om syntetiska aktier som han erbjuds köpa i X AB där han är anställd ska beskattas enligt kapitalvinstreglerna eller om en värdeökning ska tjänstebeskattas.

Enligt förutsättningarna så erbjuds nyckelpersoner i X AB inom ett incitamentsprogram att köpa syntetiska aktier för marknadsmässigt pris. De syntetiska aktierna bygger på aktier i X AB som underliggande tillgång och ger rätt att i framtiden få ett belopp utbetalt som motsvarar marknadsvärdet av en aktie i X AB vid utbetalningstillfället.

De syntetiska aktierna ger inte rätt att köpa verkliga aktier i X AB och de ger inte heller rösträtt eller rätt till utdelning. Löptiden anges till fem år efter utfärdandet och efter detta så löser X AB in de syntetiska aktierna. Under löptiden är de syntetiska aktierna fritt överlåtbara men med hembudsskyldighet mot X AB.s moderbolag och därtill gäller villkor om så kallad drag along och tag along. Enligt en återköpsklausul finns även en årligen återkommande möjlighet för X AB.s moderbolag att helt eller delvis återköpa utfärdade syntetiska aktier.

Återköp, inlösen och försäljning av de syntetiska aktierna ska ske till marknadspris. Enligt förutsättningarna uppges inte återköpsklausulen heller att användas för att systematiskt återköpa aktier från anställda som avslutar sin anställning.

SRN slår fast att de syntetiska aktierna är en option eftersom de ger innehavaren rätt att i framtiden få betalning med ett belopp som beror på värdet av en underliggande tillgång. I praxis har syntetiska optioner som en person förvärvar på grund av sin tjänst behandlats som värdepapper om optionerna har varit fritt överlåtbara och inte varit villkorade av en fortsatt anställning. Enligt SRN ska syntetiska aktier behandlas på samma sätt.

Eftersom de syntetiska aktierna är fritt överlåtbara utan krav på fortsatt anställning är de värdepapper. En värdeökning för sökanden ska därmed kapitalbeskattas och vid en förlust har han rätt till förlustavdrag. Villkor som rör incitamentsprogram är avgörande för om en värdeökning ska kapitalbeskattas eller tjänstebeskattas och innebär en stor skillnad för både anställda och företaget. Har du frågor som rör incitamentsprogram är du välkommen till oss för en diskussion.

Scroll to Top