Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Syntetiska optioner som incitament?

Syntetiska optioner med återköpsklausul vid avslutad anställning godkänns av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som värdepapper. Möjliggör domen för en större användning av syntetiska optioner som incitamentverktyg?

En förklaring av vad syntetiska optioner är för något är först på sin plats. Syntetiska optioner är en ”konstruerad” option som ger innehavaren, främst en anställd nyckelperson, rätt att vid en viss tidpunkt få ett kontantbelopp utbetalt, uträknat på visst sätt – vanligtvis kopplat till en akties marknadsvärde och värdeutveckling.

Incitamentprogram som baseras på syntetiska optioner är en anställningsförmån och om en anställd förvärvar dessa av arbetsgivaren kan de behandlas som ett värdepapper vid beskattningen. En värdeökning efter förvärvet beskattas då som kapitalinkomst. Då krävs att de syntetiska optionerna kan överlåtas fritt och inte är villkorad fortsatt anställning. Vid försäljning eller inlösen av syntetiska optioner som inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som värdepapper beskattas all värdeökning i stället som löneinkomst.

Villkoren blir avgörande för beskattningen. I det aktuella fallet hade en anställd förvärvat syntetiska optioner för dess marknadsvärde från moderbolaget till den anställdes arbetsgivare. Optionerna kunde fritt lösas in under en viss tid och gav då den anställde en ersättning som motsvarade skillnaden mellan marknadsvärdet på aktierna i bolaget och ett bestämt lösenpris. Om den anställde överlät optionerna hade bolaget förköpsrätt avseende dessa och då till optionernas marknadsvärde. För det fall att den anställde avslutade sin anställning hade bolaget rätt att återköpa optionerna och även i den situationen för optionernas marknadsvärde.

HFD har i domen bedömt att villkoren innebär att de syntetiska optionerna ska klassificeras som ett värdepapper, eftersom den anställde har rätt till marknadsvärdet vid ett återköp samt att optionerna inte förfaller vid ett uteblivet återköp.

Som tillägg nämns att om företaget är ett fåmansföretag kan de särskilda beskattningsreglerna för delägare i fåmansföretag bli tillämpliga för en anställd. Därtill poängteras att vid klassificering som värdepapper sparas kostnad för sociala avgifter in för arbetsgivaren – samt att företaget inte får in en ny aktieägare i företaget om det inte är önskvärt.

Hör med oss om du erbjudits eller förvärvat någon form av optioner om hur beskattningen slår. Vill du ge anställda en anställningsförmån och knyta dem närmare företaget genom ett incitamentprogram är du också välkommen till oss för en diskussion om vilken lösning som passar er bäst.

Scroll to Top