Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Tänk till innan årsskiftet!

Hösten håller på att övergå i vinter och 2024 närmar sig med stormsteg. För att undvika onödig beskattning är det inför årsskiftet viktigt att se över hur ditt bolag ligger till med bland annat löneutbetalningar. Advice ger här tips att ha i åtanke innan året löper ut.

Huvudregeln eller förenklingsregeln – vad är mest fördelaktigt för dig?

I fåmansföretag har delägaren möjlighet att välja mellan förenklingsregeln och huvudregeln vid beräkning av gränsbeloppet som redovisas på delägarens blankett K10.

Förenklingsregeln räknas fram genom ett schablonbelopp som bestäms för varje år. För 2023 är schablonbeloppet 195 250 kr. Förenklingsregeln får bara användas för ett bolag, så om du äger flera bolag är det en god idé att se över vilket bolag som förenklingsregeln ska användas för.

För dig som har anställda i ditt bolag och själv tar ut lön i företaget är det oftast mer lönsamt att i stället använda huvudregeln. För att få använda huvudregeln krävs bland annat att din ägarandel i bolaget uppgår till minst 4 procent av kapitalet i bolaget, samt att din eller en närståendes kontanta lön i bolaget uppgår till ett visst belopp.

Utdelningar som ryms inom gränsbeloppet beskattas till 20 procent. Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst, vilket innebär en beskattning på mellan ca 30-50 procent beroende på hur mycket lön som har tagits ut, upp till som högst ca 6,69 miljoner kronor (för beskattningsår 2023). Utdelning över det beloppet beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital.

Planera ditt löneuttag

Nu när året börjar närma sig sitt slut är det lämpligt att du ser över ditt löneuttag i bolaget för att säkerställa att du kan använda dig av huvudregeln. Om du uppfyller lönekravet för inkomståret 2023 kan du använda dig av huvudregeln vid uträkning av gränsbeloppet för inkomstår 2024 (K10 blanketten som lämnas med din deklaration våren 2025 och avser inkomstår 2024).

Kontant lön som du eller en närstående måste ta ut är det lägsta av 445 800 kr (6 inkomstbasbelopp 2023) plus 5 procent av den sammanlagda kontanta ersättningen till anställda i bolaget och dess dotterbolag, och 713 280 kr (9,6 inkomstbasbelopp 2023). Ersättningen måste vara kontant, vilket innebär att förmåner och ersättningar som omfattas av statliga bidrag inte får tillgodoräknas i beräkningen. Det är även ett villkor att lönen behöver vara utbetald under året. Tänk även på att det inte är möjligt att lägga ihop din och en närståendes lön för att få använda er av det lönebaserade utrymmet. Minst en av er måste ta ut tillräckligt med lön för att nå upp till gränsen.

Gränsbelopp som inte utnyttjas sparas till framtida år. Så även om du inte planerar någon utdelning under 2024 är det ändå lämpligt att planera ditt löneuttag i bolaget i år.

Det lönebaserade utrymmet är 50 procent av löneunderlaget och proportioneras utifrån ägarandel i bolaget. Vid användning av huvudregeln får du även lägga till en viss del av ditt omkostnadsbelopp vid beräkning av ditt gränsbelopp, samt att sparat utdelningsutrymme som inte använts tidigare år får räknas upp med en viss procentsats.

Andra viktiga beloppsgränser för löneuttag 2023

Det finns även andra beloppsgränser som ska tas i beaktande i fråga om löneuttag i bolaget. Följande beloppsgränser för 2023 kan vara bra att känna till och reflektera över.

  • 525 000 kr ger maximal sjukpenning och föräldrapenning
  • 599 601 kr ger maximal pensionsavsättning för allmän pension
  • 613 900 kr utgör brytpunkten för statlig inkomstskatt (20 %), (från det år du fyller 67 år är brytpunkten för statlig inkomstskatt 683 200 kr)

Har du frågor som rör vilket löneuttag som ska uppfyllas i din situation, beräkning av det lågbeskattade utrymmet eller frågor om hur stor utdelning du har möjlighet att ta ut är du välkommen att höra av dig till oss.

Planer på en omstrukturering?

Om du planerar att genomföra en omstrukturering av ditt fåmansbolag kan det vara av stor vikt om förändringen sker före eller efter årsskiftet för att maximera ditt lågbeskattade utdelningsutrymme.

Om omstruktureringen sker före årsskiftet kan det finnas risk att löneunderlaget går förlorat.

Om du däremot som fysisk person planerar att starta eller köpa ett nytt bolag finns det fördelar med att göra det innan årsskiftet eftersom det krävs att du äger aktierna vid ingången av året för att få beräkna ett gränsbelopp.

Tveka inte att kontakta oss om du planerar en omstrukturering eller om du ska starta eller köpa ett nytt bolag så kan vi hjälpa till att utröna vad som är mest fördelaktigt i din situation.

Andra saker att tänka på inför årsskiftet

Underskott i inkomstslaget kapital är avdragsgillt med 30 %. Detta gäller bara underskott upp till 100 000 kr. Överskjutande belopp är endast avdragsgillt med 21 %. Om du har stora underskott, exempelvis vid höga räntekostnader, kan det vara en god idé att se över om det finns latenta vinster som kan realiseras för att ge bättre kvittning.

Vissa kapitalförluster är endast fullt ut avdragsgilla mot kapitalvinster, men inte fullt ut avdragsgilla mot andra kapitalinkomster eller andra inkomster. Vid kapitalförluster under året kan det därför inför årsslutet finnas anledning att se över om det är möjligt att optimera skatten genom att sälja värdepapper med latent vinst. Tänk på att detta inte gäller kapitalvinster och -förluster på ISK och i kapitalförsäkringar.

Scroll to Top