Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Teckningsoptioner kan användas i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden (SRN) har efter julledigheten meddelat förhandsbesked om användandet av teckningsoptioner för att möjliggöra kvalificerade personaloptioner. Efter att syftet med bestämmelserna tolkats kom SRN:s majoritet fram till att andelskravet är uppfyllt även vid förvärv av teckningsoptioner som enbart går att utnyttja för att erhålla andelar i bolaget.

Reglerna om kvalificerade personaloptioner infördes i syfte att mindre bolag skulle få möjlighet att rekrytera och behålla spetskompetens. Reglerna innebär krav på både option, optionsinnehavare och optionsutställare, samt att den utgivna personaloptionen utnyttjas 3-10 år efter förvärvet. Effekten av en sådan personaloption är att den inte behöver tas upp till beskattning vid utnyttjandet.

Omständigheterna var i fallet att den sökande, A, erbjudits att delta i ett incitamentsprogram i form av kvalificerade personaloptioner, vilka kommer ge rätt att efter fyra års intjäningstid förvärva ett givet antal aktier i arbetsgivaren X AB. A har inte rätt att överlåta eller pantsätta personaloptionerna. Förvärvet av aktierna ska ske genom användande av teckningsoptioner som tecknas av X AB. När A lämnat en av X AB utställd anmälningssedel och betalat lösenpriset, förvärvas aktierna med hjälp av teckningsoptioner. A kan inte förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än att nyttja dem direkt mot bolaget för att erhålla aktier.

Onoterade bolag kan inte teckna sig för eller äga egna aktier. Samtidigt kan inte en bolagsstämma besluta om riktade nyemissioner längre än tre år fram i tiden, vilket leder till att ett direkt förvärv behöver beslutas av bolagsstämman i framtiden. Utfärdandet av teckningsoptionen i det här fallet är ett tekniskt verktyg för att uppnå syftet med personaloptionen.

Om andelsförvärvet måste ske direkt vid utnyttjandet är inte specificerat i lagtexten. Syftet med bestämmelserna är som nämnt att små, unga bolag ska ha möjlighet att rekrytera och behålla nyckelpersoner. SRN ser att bestämmelserna i ABL och IL omöjliggör att garantera dessa nyckelpersoner leverans av de intjänade aktierna. SRN:s majoritet anser att en sådan tillämpning inte kan ha varit avsedd och att andelskravet är uppfyllt vid detta tillvägagångssätt, trots att förvärvet inte sker direkt.

Tre av sju ledamöter var skiljaktiga och ansåg att andelskravet inte är uppfyllt på grund av att teckningsoptioner inte utgör andelar i företaget, och att teckningsoptionens indirekta rätt att förvärva andelar inte leder till en annan bedömning.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Vi avvaktar HFD:s avgörande innan det kan sägas att teckningsoptioner kan användas tillsammans med de nya reglerna om kvalificerade personaloptioner. Om ni har funderingar på att utfärda ett incitamentsprogram finns en rad lösningar. Hör av er till oss för en diskussion om ett bra alternativ utifrån era behov.

Scroll to Top