Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Teckningsoptioner med förfogandeinskränkningar under fem år

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked ansett att ett incitamentsprogram där teckningsoptioner med inskränkande villkor på fem år inte medför någon beskattning för den anställde som erbjuds optionerna och inte heller några avgifter för företaget.

Advice har bistått en kund med att ansöka om förhandsbeskedet avseende incitamentserbjudandet. Företaget har erbjudit en nyckelperson att köpa teckningsoptioner till ett marknadsmässigt pris beräknat efter Black & Scholes värderingsmodell. Detta är en metod för att beräkna värdet av optioner som både Skatteverket och marknaden accepterar.

Teckningsoptionerna ger den anställde rätt att efter en intjänandetid köpa motsvarande antal aktier i företaget. Intjänandet sker etappvis under fem år. Optionsinnehavaren kan fritt överlåta optionerna, men företaget har förköpsrätt. Enligt villkoren har företaget rätt att köpa intjänade optioner till aktuellt marknadsvärde, och icke intjänade optioner för det lägsta av det ursprungliga inköpspriset och aktuellt marknadsvärde.

SRN bedömde att villkoren inte medför att tidpunkten för förvärvet skjuts fram, varmed teckningsoptionerna anses köpta när avtal om detta ingås. Då den anställde köper optionerna för dess marknadsvärde utgår inte någon förmånsbeskattning. När den anställde senare nyttjar teckningsoptionerna för köp av aktier medför inte heller detta någon beskattning.

Skatteverket var enig med bolaget och oss på Advice om att förmånsbeskattning inte skulle ske, och detta blev alltså även utfallet hos SRN.

Beskedet är mycket glädjande och positivt för både företaget som nu kan erbjuda en nyckelperson programmet och för den anställde som erbjuds vara med och få del av den framtida utvecklingen i företaget!

Ett incitamentprogram syftar till att knyta värdefull personal närmare företaget under en längre tid och medför att personen premieras och får del av en framtida värdeutveckling i företaget som den anställde är med och bygger. Det finns flera bra alternativ för att ge personal incitament. Välkomna till Advice för en diskussion om vad som är optimalt i ert fall!

Scroll to Top