Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen

Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen

[2015-06-30] Vi har tidigare skrivit om den praxis som utvecklats under senare år gällande begreppet samma eller likartad verksamhet. Praxisen innebär att en kapitalöverföring (t.ex. utdelning) mellan ett verksamhetsbolag och ett holdingbolag medför att aktierna i holding bolaget ”smittas” av överföringen och blir kvalificerade. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som i praktiken innebär att området för när aktier kan anses vara kvalificerade utökas ytterligare.

Skatterättsnämnden har i flera förhandsbesked ansett att skatteflyktslagen är tillämplig på förfaranden med upprepade interna aktieöverlåtelser. Upprepade interna aktieöverlåtelser innebär att bolagets ägare genom flera interna försäljningar får en situation där ägaren efter fem års karens inte längre omfattas av 3:12 reglerna. Ägaren säljer sitt verksamhetsbolag indirekt och förvaltar kapitalvinsten från försäljningen i ett holdingbolag samtidigt som verksamheten drivs vidare av ägaren i ett annat av honom/henne ägt bolag.

Skatterättsnämnden menar att även om aktierna i aktuellt bolag inte är kvalificerade enligt lagtext medför de interna aktieöverlåtelserna att inkomster som uppkommit på grund av arbetsinsatser och som egentligen ska beskattas med 57 % istället beskattas med endast 25 %. Av den anledningen har skatteflyktslagen ansetts tillämplig och konsekvensen av det är att beskattning sker såsom om aktierna vore kvalificerade, dvs. med stöd av 3:12 reglerna. I praktiken innebär det här en ytterligare utvidgning av området för när aktier kan anses vara kvalificerade.

Eftersom det inte framgår av lagtexten att aktierna i den förevarande situationen är kvalificerade har domstolen gjort en extensiv tolkning. Vi anser att en sådan tolkning kan ifrågasättas då förutsebarheten och rättssäkerheten för den skattskyldige minskar avsevärt. Som vi skrivit om tidigare pågår en översyn av regelverket för fåmansföretag och det återstår att se om det kommer några lagändringar med anledning av detta.

Scroll to Top