Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Uppsägning av skatteavtal med Portugal och Grekland

Regeringen har föreslagit att Sveriges skatteavtal med Portugal och Grekland sägs upp och upphör att gälla den 31 december 2021. Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som medför att personer som flyttar dit betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på exempelvis tjänstepensioner och kapitalvinster som kommer från Sverige.

Vi har vid flera tillfällen skrivit om det arbete som inleddes 2017 för att komma till bukt med den gynnsamma skattesituation som personer som flyttat till Portugal kan omfattats av med anledning av Portugals regler om NHR-status (”non-habitual residents”) som inflyttade personer kan ansöka om. NHR-statusen medför till exempel att vissa pensioner inte blir beskattade i något av länderna och reglerna infördes efter att skatteavtalet mellan Sverige och Portugal hade ingåtts.

Sverige och Portugal ingick 2019 ett ändringsavtal till skatteavtalet med innebörd att Sverige skulle kunna beskatta pensionerna. För att bli gällande måste ändringsavtal även antas av Portugal vilket hittills inte skett. Sveriges regering har inte fått något tydligt besked om att ändringsavtalet kommer att antas inom rimlig tid och går nu därför vidare med att säga upp skatteavtalet. Förslaget bör troligen delvis betraktas som en påtryckning gentemot Portugal. Regeringen anser att det inte är hållbart att på obestämd tid lämna över till ett annat land att avgöra när en för Sverige viktig överenskommelse ska träda i kraft. Regeringen har dock annonserat att om Portugal inom kort antar ändringsavtalet kan förslaget om att säga upp skatteavtalet återkallas.

För att skatteavtalet ska upphöra från den 1 januari 2022 ska det sägas upp skriftligen senast den 30 juni 2021 och innan detta godkännas av riksdagen. Blir detta verklighet kommer Sverige redan från årsskiftet att bl.a. kunna beskatta pensioner som härrör från Sverige. Inkomster kommer då att beskattas enligt svenska beskattningsregler vilket gäller för såväl begränsat skattskyldiga som obegränsat skattskyldiga personer, och utan begränsning av ett skatteavtal. Är den i Portugal bosatta personen begränsat skattskyldig i Sverige beskattas pensionen med SINK-skatt, dvs 25 procents skatt. Även beskattningen av andra inkomster kan påverkas av att skatteavtalet upphör.

Även Grekland har infört gynnsamma regler som tillkommit efter det att skatteavtalet mellan Sverige och Grekland träffades. Under 2020 införde Grekland särskilda regler för inflyttade personer vilka benämns som FP-status (”foreign pensioner”) och innebär att endast 7 procents skatt betalas på inkomster från andra länder oavsett vad det är för inkomst eller hur stort belopp det avser. Regeringen väljer i fråga om Grekland att på ett tidigt stadie hantera den mycket fördelaktiga skattesituation som uppstår med anledning av de ändrade grekiska beskattningsreglerna. Avseende uppsägningen av skatteavtalet med Grekland har regeringen uttalat att dialog förs om att förhandla fram ett nytt skatteavtal eftersom det nuvarande avtalet, som är från tidigt 60-tal, ändå är föråldrat.

Det kan även noteras att alla tre länderna Sverige, Portugal och Grekland har nationella avräkningsbestämmelser som ska tillämpas för att undvika att dubbelbeskattning av samma inkomster uppstår. De nationella avräkningsbestämmelserna ska användas även i den situationen att det inte finns ett skatteavtal mellan länderna.

Scroll to Top