Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Utdelningsbeskattning vid överföring till närståendes bolag

Genom ett antal transaktioner överfördes kapital från mannens bolag till fruns bolag på ett sätt som inte accepterades. Med ett annat genomförande går det att uppnå samma resultat på ett godtagbart sätt.

En förmögenhetsöverföring från ett aktiebolag till ett annat som inte är affärsmässigt motiverad innebär ett sådant förfogande över det överförda värdet att det ska behandlas som utdelning till aktieägaren i det överlåtande bolaget, om det inte är fråga om en underprisöverlåtelse. 

I en nyligen meddelad kammarrättsdom (Kammarrätten i Stockholm mål nr 1791-18) hade följande skett. Ägaren av ett fåmansaktiebolag hade på en bolagsstämma låtit sitt bolag göra en riktad nyemission till sin frus bolag. Fruns bolag fick köpa de nya aktierna för nominellt belopp. Därefter drog mannens bolag in aktierna på samma bolagsstämma varmed en ersättning motsvarande reellt värde av aktierna överfördes till fruns bolag. På detta sätt flyttades ett större belopp av bolagets egna kapital över till fruns bolag. Syftet med detta uppgavs vara att kapitalisera fruns bolag.

Kammarrätten ansåg vid sin prövning att rättshandlingarna, nyemission och indragning, skulle bedömas i ett sammanhang eftersom besluten fattats på samma bolagsstämma och ansågs vara beroende av varandra. Domstolen ansåg vidare att det var förutbestämt att rättshandlingarna skulle motverka varandra så att ägarförhållandena efter stämman var oförändrade med den enda följden att eget kapital flyttats till fruns bolag. Domstolen fann dessutom att förfarandet inte var affärsmässigt motiverat samt att villkoren för en underprisöverlåtelse inte var uppfyllda eftersom bolagen saknade koncernbidragsrätt och det inte rörde överlåtelse av en verksamhetsgren.

Mot denna bakgrund ansåg domstolen att mannen som haft fullt förfogande över bolaget skulle utdelningsbeskattas för överföringen till fruns bolag.

Skatteverket har tolkat transaktionerna efter det som benämns som rättshandlingarnas verkliga innebörd vilket lett till att rättshandlingarna har omklassificerats. Detta synsätt har accepterats av domstolarna. Med en annan planering och genomförande går det att uppnå samma resultat på andra sätt. Det finns ofta ett värde i att diskutera igenom omstruktureringar eller transaktioner med närstående bolag innan de genomförs. Har du liknande funderingar så hör av dig till oss.

Scroll to Top