Val 2014 special – oppositionspartierna

VAL 2014 SPECIAL

Riksdagsvalet närmar sig och i djungeln av vallöften, debatter och reklamskyltar har Advice Skatteinfo sållat ut vilka skattefrågor respektive parti driver och vilka linjer oppositionen och alliansen driver.

För att ge dig en samlad bild av valets skattefrågor har vi samlat information från respektive partis hemsida och från skrivelser i samband med budgetarbetet hösten 2013 och våren 2014.

Visa oppositionspartierna

 

Sammanfattning oppositionen

En röd tråd genom samtliga oppositionspartier är höjd skatt för höginkomsttagare, även om inkomstgränserna varierar. Vidare är det en viktig fråga för samtliga oppositionspartier att utjämna skatteskillnaderna mellan löntagare å ena sidan och pensionärer, sjuka och arbetslösa med flera å andra sidan.

Oppositionen är emot de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar och den sänkta restaurangmomsen eftersom dessa åtgärder inte anses öka sysselsättningen. Oppositionens inriktning för att skapa fler jobb är istället att underlätta för små företag att anställa genom att slopa arbetsgivarens ansvar för sjuklön eventuellt i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter för små företag.

Mellan oppositionspartierna råder det viss oenighet angående RUT- och ROT-avdragets vara eller icke vara. Vid en valseger för oppositionen kan vi troligen förvänta oss förändringar av RUT och ROT och ett avskaffande av RUT-avdraget för läxhjälp. Både socialdemokraterna och vänsterpartiet är starkt kritiska till skattesubventionerad privatundervisning.

Vidare kan vi vid en seger för oppositionen med största sannolikhet förvänta oss ett införande av någon typ av finansskatt.

Socialdemokraterna

 • Rosen_CMYKHöjd skatt vid månadslön om mer än 60 000 kr
 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Avskaffa skattereduktion för gåvor till ideella organisationer
 • Avskaffa avdrag för förvaltningsavgifter
 • Behålla RUT-avdraget, men begränsa avdraget till 25 000 kr per person och år.
 • Avskaffa RUT-avdrag för läxhjälp
 • Behålla ROT-avdraget och på sikt utöka det till att omfatta även energieffektivisering
 • Avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga
 • Avskaffa den sänkta restaurangmomsen
 • Slopa arbetsgivarens ansvar för den andra sjuklöneveckan
 • Höjd skatt för finanssektorn

V-logga_CMYK_Rod-2Vänsterpartiet

 • Höjd skatt vid månadslön om mer än 30 000 kr
 • Sänkt skatt för sjuka, arbetslösa, förtidspensionärer m.fl.
 • Sänkt skatt på pensioner om upp till 16 000 kr i månaden
 • Införa avdragsrätt för medlemskap i facklig organisation och a-kassa
 • Avskaffa skattereduktion för gåvor tillideella organisationer
 • Avskaffa RUT-avdraget
 • Återinföra fastighetsskatt som påslag på fastighetsavgiften
 • Avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga
 • Avskaffa den sänkta restaurangmomsen
 • Höja bolagsskatten
 • Införa arvs- och gåvoskatt
 • Införa förmögenhetsskatt
 • Införa flygskatt och lastbilsskatt
 • Införa en finansskatt om 15% som tas ut på summan av vinster och löneutbetalningar i banker och kreditmarknadsinstitut

MP_logo_centrerad_vit_CMYKMiljöpartiet

 • Höjd skatt på inkomster över 40 000 kr
 • Sänkt skatt för ensamstående föräldrar genom en skattereduktion om 5 000 kr per år
 • Sänkt skatt för pensionärer
 • ROT-avdraget energianpassas och breddas till att omfatta även reparation av maskiner och inventarier
 • Avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag
 • Slopa arbetsgivarens ansvar för båda sjuklöneveckorna för småföretag
 • Införa flygskatt och lastbilsskatt
 • Förändrad skatt på bilar och förändrad beskattning av förmånsbilar, vilket ska premiera förmånsbilar med låga fossila koldioxidutsläpp
 • Höjd alkoholskatt
 • Grön skatteväxling – ökad beskattning av miljöresurser och utsläpp i kombination med sänkt skatt på arbete

Flera pågående utredningar

Det ska noteras att flera av de skattefrågor som partiernaframhåller redan är föremål för översyn.

Företagsskatteutredningen

Företagsskattekommittén, vars uppgift var att hitta en lösning för att öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital, presenterade i juni sitt förslag om begränsning av avdragsrätten för räntor och sänkt bolagsskatt. Förslaget är nu ute på remiss till den 24 oktober 2014.

Generationsskiften i fåmansbolag

Idag beskattas företagsöverlåtelser inom familjen hårdare än externa överlåtelser. Utredarens uppdrag är att analysera om beskattningen av överlåtelser inom- respektive utom närståendekretsen kan neutraliseras. Utredarens förslag ska lämnas den 2 mars 2015.

Skatteregler för incitamentsprogram

Skattekonsekvenserna vid incitamentsprogram är ofta svåra att förutse. I syfte att analysera om skattereglerna behöver förtydligas eller förändras för att för att vara mer konkurrenskraftiga har en utredning tillsatts som ska presentera sitt förslag den 1 oktober 2015.

Förenklade skatteregler för enskilda firmor och handelsbolag

Genom räntefördelning och expansionsfond har personer som bedriver enskild firma eller handelsbolag möjlighet att jämna ut sina inkomster mellan bra och dåliga år. Reglerna innebär också att den skattemässiga skillnaden mellan att bedriva verksamhet i enskild firma/handelsbolag och aktiebolag utjämnas. Utredaren ska titta på om reglerna kan förenklas för att underlätta för småföretagarna och ska presentera sitt förslag i oktober 2014.

Scroll to Top