Val 2014 special

VAL 2014 SPECIAL

Riksdagsvalet närmar sig och i djungeln av vallöften, debatter och reklamskyltar har Advice Skatteinfo sållat ut vilka skattefrågor respektive parti driver och vilka linjer oppositionen och alliansen driver.

För att ge dig en samlad bild av valets skattefrågor har vi samlat information från respektive partis hemsida och från skrivelser i samband med budgetarbetet hösten 2013 och våren 2014.

Visa allianspartierna

 

Sammanfattning alliansen

Alliansen har ett starkt fokus på att behålla och vidareutveckla tidigare införda förändringar såsom de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, den sänkta restaurangmomsen, ROT-och RUT-avdragen samt att inte försämra jobbskatteavdraget. Några radikala nya förslag presenteras inte av partierna.

En röd tråd genom allianspartierna är att ytterligare sänka inkomstskatten, främst med inriktning på den statliga inkomstskatten, vilken tas ut på inkomster över ca 35 000 kr/månad.

I likhet med oppositionen föreslår allianspartierna att arbetsgivarnas sjuklöneansvar ska minskas för att på så sätt öka främst småbolagens möjligheter att anställa.

Förslagen om ytterligare skattesänkningar ska dock ses i ljuset av de budgetförstärkningar i slutet av nästa mandatperiod som alliansen nyligen aviserade. Förstärkningarna är främst tänkta att ske genom ökat skatteuttag för finanssektorn och kommersiella fastighetssektorn samt höjda skatte- och tulltillägg. Hur övriga skattefrågor påverkas berördes dock inte vid pressträffen med finansminister Anders Borg.

Vidare är allianspartierna överens om att 3:12-reglerna måste ses över ytterligare för att förenkla och förbättra förutsättningarna för småföretagarna samt att generationsskiften inte ska missgynnas skattemässigt. Exakt hur förändringarna skulle komma att se ut är dock ännu oklart.

På företagsområdet vill alliansen se över huruvida fler företag kan omfattas av undantaget från revisionsplikt och sänka kravet på lägsta aktiekapital.

fpFolkpartiet

 • Avskaffa den s.k. värnskatten som är de 5% som tas ut i statlig skatt på årsinkomster över ca 615 000 kr
 • Sänkt marginalskatt så att alla får behålla minst 50% av en löneökning
 • På sikt genomföra en större skattereform så att utbildning och arbete ska löna sig bättre
 • Inte återinföra förmögenhetsskatten
 • Utökad skattereduktion för gåvor till ideella organisationer
 • Införa avdragsrätt för gåvor till forskning och kultur
 • Behålla ROT-avdraget och RUT-avdraget samt på sikt utvidga avdragsrätten till fler tjänster i hemmet
 • Behålla de lägre arbetsgivaravgifterna för unga
 • Avskaffa arbetsgivarens ansvar för andra sjuklöneveckan
 • Ersätta 3:12-reglerna med schablonregler
 • Grön skatteväxling – använda miljöskatter för att begränsa miljöskadliga verksamheter och på sikt sänka skatten på arbetsinkomster, genom finansiering med miljöskatter

kd_symbol_154x153pxKristdemokraterna

 • Sänkt skatt på pensioner
 • Begränsad marginalskatt till högst 50% för privatpersoner
 • Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt
 • Utveckla skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer
 • Behålla och utveckla ROT-avdraget och RUT-avdraget
 • Behålla lägre arbetsgivaravgifter för unga
 • Behålla den lägre restaurangmomsen
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för mindre företag
 • Sänkt moms för fler branscher utöver restaurangbranschen
 • Se över 3:12-reglerna för att underlätta för företagen. Partiet har föreslagit en regel om omvänd proportionalitet mellan å ena sidan delägarnas bruttovinst i förhållande till lönesumman för övriga anställda och löneuttagskravet å den andra.

Centern_logo_4klover_RGBCenterpartiet

 • Sänkt inkomstskatt
 • Lägre beskattning på personaloptioner
 • Sänkta arbetsgivaravgifter
 • Förenkla och förbättra 3:12-reglerna
 • Grön skatteväxling – höjda miljöskatter för att nå ett mer miljövänligt samhälle och på sikt även använda ökade intäkter från miljöskatter till sänkt skatt på arbete

Moderaterna

nyam_farg2

 • Slopat avdrag för insättning i pensionsförsäkringar för privatpersoner
 • Höjd alkohol- och tobaksskatt
 • Höjd fordonsskatt

Flera pågående utredningar

Det ska noteras att flera av de skattefrågor som partiernaframhåller redan är föremål för översyn.

Företagsskatteutredningen

Företagsskattekommittén, vars uppgift var att hitta en lösning för att öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital, presenterade i juni sitt förslag om begränsning av avdragsrätten för räntor och sänkt bolagsskatt. Förslaget är nu ute på remiss till den 24 oktober 2014.

Generationsskiften i fåmansbolag

Idag beskattas företagsöverlåtelser inom familjen hårdare än externa överlåtelser. Utredarens uppdrag är att analysera om beskattningen av överlåtelser inom- respektive utom närståendekretsen kan neutraliseras. Utredarens förslag ska lämnas den 2 mars 2015.

Skatteregler för incitamentsprogram

Skattekonsekvenserna vid incitamentsprogram är ofta svåra att förutse. I syfte att analysera om skattereglerna behöver förtydligas eller förändras för att för att vara mer konkurrenskraftiga har en utredning tillsatts som ska presentera sitt förslag den 1 oktober 2015.

Förenklade skatteregler för enskilda firmor och handelsbolag

Genom räntefördelning och expansionsfond har personer som bedriver enskild firma eller handelsbolag möjlighet att jämna ut sina inkomster mellan bra och dåliga år. Reglerna innebär också att den skattemässiga skillnaden mellan att bedriva verksamhet i enskild firma/handelsbolag och aktiebolag utjämnas. Utredaren ska titta på om reglerna kan förenklas för att underlätta för småföretagarna och ska presentera sitt förslag i oktober 2014.

Scroll to Top