Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige medförde inte väsentlig anknytning

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ansågs ett indirekt aktieinnehav i ett verksamhetsdrivande aktiebolag medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige, men inte väsentlig anknytning.

Sökande i Skatterättsnämnden var två makar som flyttade från Sverige år 2004 och sedan 2010 har haft skatterättslig hemvist i ett annat land. Maken äger majoriteten av rösterna och mer än tio procent av kapitalet i ett börsnoterat utländskt bolag (Bolaget). När han år 2004 flyttade ut från Sverige understeg hans aktieinnehav en procent av rösterna och kapitalet. År 2010 ärvde han en större post röststarka aktier. Makan äger indirekt 0,06 procent av aktierna i Bolaget genom ett holdingbolag. Koncernen bedriver verksamhet genom dotterbolag i ett stort antal länder. Bolagets verksamhet i Sverige står för cirka 15 procent av omsättningen. Mellan 2007 och 2018 var maken koncernchef i Bolaget men har nu övergått till att vara styrelseordförande. Han har inga styrelseuppdrag eller operationella uppdrag i de svenska dotterbolagen eller i något annat svenskt bolag. Makan är styrelseledamot i Bolaget.

Makarna frågade Skatterättsnämnden om de har väsentlig anknytning till Sverige.

Nämnden fann att maken genom aktieinnehavet och styrelseposten har ett väsentligt inflytande i en näringsverksamhet i Sverige. Vidare konstaterade nämnden att frågan om en person ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige ska avgöras genom en samlad bedömning där samtliga omständigheter av betydelse ska beaktas. Vid en samlad bedömning ansåg nämnden att makarna inte har väsentlig anknytning hit. Nämnden beaktade särskilt den långa tid som förflutit sedan makarna flyttade ut från Sverige.

Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.

Vi på Advice hjälper dig gärna om du har funderingar kring väsentlig anknytning. Kontakta oss!

Scroll to Top