Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Frågor med anledning av coronavirusets spridning

Det har inte gått någon obemärkt förbi att det presenterats en rad åtgärdsförslag för att lindra effekten av coronavirusets spridning – åtgärder som rör företag och dess anställda och som i sin tur kan leda till följdfrågor i den egna situationen.

I det förra nyhetsbrevet skrev vi bl.a. om den nya möjlighet att få anstånd med betalning av skatter och avgifter som presenterats. Nu aviseras att kostnaden för lånet ska bli lägre än de tidigare aviserade ca 6,6 procenten per år. Exakt var nivån hamnar förväntas presenteras nästa vecka. Förslaget tidigareläggs också och förväntas träda i kraft den 30 mars 2020 istället för den 7 april som tidigare aviserats.

I onsdags presenterades ytterligare ett krispaket riktat till små och medelstora företag. Vi beskriver här lite närmare de olika förslag som presenterats och vad företag kan tänka på för att stärka likviditeten i denna situation. Detta eftersom det lätt kan uppstå missuppfattningar vad gäller tidsramar, kostnader, och andra följder av de nya reglerna.

Det nya krispaketet – sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, utökad periodiseringsfond och möjlig lånegaranti

Arbetsgivaravgifterna föreslås att sänkas under fyra månader från 1 mars 2020 till 30 juni 2020. Under den tiden ska bara ålderspensionsavgiften betalas på lön som inte överstiger 25 000 kr per månad och anställd. Detta innebär en sänkning från dagens 31,42 procent till 10,21 procent på lön upp till 25 000 kr vilket medför en avgiftslättnad med upp till ca 5 300 kr per anställd och månad. Detta föreslås gälla för som mest 30 anställda i ett företag.

För ett företag med 10 anställda där alla har en lön över 25 000 kr innebär förslaget sänkta avgifter med ca 53 000 kr per månad, eller ca 212 000 kr för hela den föreslagna perioden.

En sänkning av egenavgifterna föreslås även för enskilda näringsidkare i motsvarande nivå. Enskilda näringsidkare föreslås få betala ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften för hela 2020.

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag föreslås även kunna sätta av 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019, upp till 1 miljon kronor, till periodiseringsfond. Det medför en möjlighet att få tillbaka preliminärskatt som betalats in för år 2019. Avsättning till periodiseringsfond innebär en möjlighet att skjuta upp beskattning av inkomsterna till ett senare år, eller möjlighet att kvitta vinster mot förluster kommande år. De uppskjutna vinsterna måste återföras senast efter sex år, och under den tiden utgår inte någon ränta.

Det nya åtgärdspaketet innehåller även en statlig lånegaranti i vilken staten garanterar 70 procent av nya lån till företag som med anledning av smittspridningen fått ekonomiska svårigheter men i övrigt är livskraftiga. Företag kan vända sig till sin egen eller en annan bank för att ansöka om ett lån och själva kreditgarantin administreras av Riksgäldskontoret. Banken ska betala en garantiavgift som bestäms utifrån det låntagande företagets riskklass. Ett företag föreslås som mest få låna 75 miljoner kronor med stöd av garantin.  Kontakta oss gärna för en diskussion kring er situation och tänkbara åtgärder.

Anstånd med inbetalning av skatt och avgifter – en möjlighet att få återbetalning och stärka likviditeten

Anståndsmöjligheten som gäller att betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms ska kunna skjutas upp föreslås gälla retroaktivt. Det ger en bra möjlighet att få redan inbetalda belopp till skattekontot återbetalt – för att på så sätt stärka likviditeten i företaget under denna tid. Den nya anståndsmöjligheten förslås nu gälla från den 30 mars 2020. Fram till dess att de nya reglerna gäller finns de vanliga anståndsreglerna vid tillfälliga betalningssvårigheter. Även om de nya reglerna inte har börjat gälla kan en ansökan enligt dessa förberedas och skickas in.

Det nya anståndet gäller ett belopp motsvarande tre månaders arbetsgivaravgifter, moms och avdragen preliminärskatt på lön. Det har nu även lagts till att de som redovisar moms årsvis ska omfattas. Det föreslås att anstånd med betalning ska kunna medges med som längst ett år från det att anståndsbeslutet meddelas.

Med ränta och den månadsvisa avgiften motsvarar kostnaden för lånet enligt det ursprungliga förslaget en bankränta på ca 6,6 procent per år. I skrivande stund har finansutskottet beslutat om att kostnaden för lånet ska ses över och bli lägre. Det är dock ännu ej klarlagt på vilken nivå kostnaden kommer att hamna. Vi återkommer med mer information när den slutliga utformningen beslutats.

Anståndet innebär att beloppen efter anståndstiden ska betalas, vilket givetvis måste tas med i beräkningen. Detta har i sin tur väckt frågan om det personliga betalningsansvaret för företagets företrädare kan komma ifråga om företaget efter anståndstiden inte har möjlighet att betala skulden. Skatteverket har gått ut med ett ställningstagande där Skatteverket säger att de inte kommer att ansöka om företrädaransvar för sådana skatter och avgifter som omfattas av de nya anståndsreglerna. Det gäller även den särskilda anståndsavgiften. Kontakta oss gärna även om ni behöver hjälp med att ansöka om anstånd med betalning.

Du kan läsa mer om anståndsförslaget här.

Ändring av den debiterade preliminärskatten för att stärka likviditeten

Vi vill även påminna om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas av coronavirusets smittspridning och befarar ett lägre resultat under 2020. Detta görs genom att den preliminära inkomstdeklarationen omprövas. En sådan ändring medför att den preliminärskatt som företaget ska betala varje månad sänks eller tas bort helt vilket kan stärka likviditeten under denna period. Att tänka på när det gäller sänkning av preliminärskatten är att man även kan göra det för 2019 om man vet med sig att man har betalat in för mycket och skall få tillbaka skatt avseende 2019. Det är möjligt att göra fram till juni i år. 

Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med att ompröva den preliminära inkomstdeklarationen eller begära tillbaka inbetald skatt avseende 2019.

Scroll to Top