November 2016

Förändringar av 3:12-reglerna har presenterats

Under eftermiddagen den 3 november släpptes den utredning som påbörjades 2014 och förväntas medföra ändrade bestämmelser för delägare i fåmansföretag. En utgångspunkt för utredningen har varit att förslagen sammantaget ska medföra ökade skatteintäkter. Utredningen har även syftat till att förenkla nuvarande bestämmelser. De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. De förslag som presenterats är inte så …

Förändringar av 3:12-reglerna har presenterats Läs mer »

Stopplagstiftning angående kattrumpor

Riksdagen förväntas sätta stopp för viss skatteplanering vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer med omedelbar verkan genom en stopplagstiftning. Förfarandet brukar benämnas ”kattrumpan”. Den märkliga benämningen härleds från beteckningen av en fastighet som överläts genom förfarandet.   Kattrumpan går ofta till på följande sätt: Istället för att avyttra en fastighet direkt till förvärvaren så bildar ägaren två nya aktiebolag, ett moder- och ett dotterbolag.  Fastigheten …

Stopplagstiftning angående kattrumpor Läs mer »

HFD fastställer förhandsbesked avseende aktiegåva vid generationsskifte

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende aktiegåva. Fallet avsåg en gåva i form av tio procent av aktierna i ett bolag till en son som även var VD i bolaget. Föräldrarna ägde 85 procent av aktierna i bolaget och hade tre barn varav de andra två var verksamma i bolaget men inte i samma utsträckning som VD:n. I samband med …

HFD fastställer förhandsbesked avseende aktiegåva vid generationsskifte Läs mer »

Även Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor

Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor och i två av fallen funnit att det funnits en gåvoavsikt och att någon inkomstbeskattning därför inte ska ske. I det tredje fallet fann Skatterättsnämnden att överlåtelsen hade sin grund i mottagarens långvariga anställning i bolaget och att denne därför skulle inkomstbeskattas för gåvan. Förvärv genom gåva är skattefri. Av praxis framgår dock att beskattning …

Även Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor Läs mer »

Scroll to Top