Maj 2018

Sänkt ränteinkomst på lån från aktieägare

Kammarrätten i Göteborg har prövat en fråga om ränteavdrag för ett bolags del på lån från dess aktieägare. Kammarrätten gick på Skatteverkets linje och sänkte aktieägarens inlåningsränta med två procentenheter från SLR + 3 % till SLR + 1 %. Bolaget hade yrkat avdrag för räntor på lån från aktieägare med cirka 4,4 miljoner kronor. Ränta …

Sänkt ränteinkomst på lån från aktieägare Läs mer »

Förslag om ändring av CFC-reglerna

Skatteverket har i en promemoria lämnat förslag om ändringar i CFC-reglerna. Ändringarna som Skatteverket föreslår innebär en utökad möjlighet för Sverige att CFC-beskatta inkomster. CFC-reglerna innebär kortfattat att delägare i utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster beskattas löpande för sin andel av det överskott som uppkommer hos den utländska juridiska personen. Enligt huvudregeln anses en …

Förslag om ändring av CFC-reglerna Läs mer »

Regeringen backar om exitbeskattning

Advice Skatteinfo skrev i december om regeringens förslag att införa en exitbeskattning vid utflyttning från Sverige. Regeringen backar nu från förslaget och går inte vidare med detta. Regeringen har dock inte släppt frågeställningen helt och uppmanar till en konstruktiv dialog med företrädare för det svenska näringslivet om hur en reform av tioårsregeln bäst ska utformas.

Förhandsbesked avseende stadigvarande vistelse

Skatterättsnämnden (SRN) har prövat stadigvarande vistelse och ansett att de maximalt 112 dagarna per år i Sverige inte leder till obegränsad skattskyldighet i detta fall. Sökanden ville få besvarat om han anses vistas stadigvarande i Sverige och därmed vara obegränsat skattskyldighet här efter sin utflyttning. Han skulle vistas i Sverige under de tre sommarmånaderna och …

Förhandsbesked avseende stadigvarande vistelse Läs mer »

Scroll to Top