Februari 2020

Portugal fastställer skatt på utländska pensioner

I Portugal har ett förslag presenterats som kan medföra en platt skatt med 10 procent på utländska pensioner för personer bosatta i Portugal. Enligt de uppgifter som Advice har fått blir det nya systemet troligtvis gällande från den 1 mars 2020. Advice har vid flera tillfällen skrivit om det pågående arbetet med att begränsa möjligheten för personer som …

Portugal fastställer skatt på utländska pensioner Läs mer »

Teckningsoptioner kan användas i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden (SRN) har efter julledigheten meddelat förhandsbesked om användandet av teckningsoptioner för att möjliggöra kvalificerade personaloptioner. Efter att syftet med bestämmelserna tolkats kom SRN:s majoritet fram till att andelskravet är uppfyllt även vid förvärv av teckningsoptioner som enbart går att utnyttja för att erhålla andelar i bolaget. Reglerna om kvalificerade personaloptioner infördes i syfte att …

Teckningsoptioner kan användas i samband med kvalificerade personaloptioner Läs mer »

Inflytande i näringsverksamhet medförde inte väsentlig anknytning

Ett indirekt ägande på mer än 20 procent i ett svenskt rörelsedrivande företag har inte medfört väsentlig anknytning för en utflyttad person. Motiven till omstruktureringen har vägts in av Skatterättsnämnden vid bedömningen. Av senaste års praxis har det blivit allt tydligare att ett ägande med mer än 10 procent i ett svenskt rörelsedrivande företag medför …

Inflytande i näringsverksamhet medförde inte väsentlig anknytning Läs mer »

HFD ser inte skäl att avvika från praxis gällande beskattning av styrelsearvoden

Högsta förvaltningsdomstolen har i plenum meddelat dom i ett mål om beskattning av styrelsearvode. Trots att styrelseledamotens bolag mottagit arvodet har styrelseledamoten beskattats personligen i inkomstslaget tjänst.  Sökande i målet är advokat som driver verksamhet i eget bolag och har både arvoderade och icke-arvoderade styrelseuppdrag. Ett av styrelseuppdragen är i ett börsnoterat bolag, där advokaten …

HFD ser inte skäl att avvika från praxis gällande beskattning av styrelsearvoden Läs mer »

Scroll to Top