Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Advice Skatteinfo September 2015 | Budgetextra

 • Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag
  11 februari, 2014

  Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag

  [2014-04-07] Kammarrätten ansåg i en dom att försäljning av aktier i dotterbolag kunde likställas med en verksamhetsöverlåtelse. Ett sådant synsätt medför rätt till avdrag för ingående moms på omkostnader i samband med försäljningen. Domen överklagades och HFD har nu funnit att enbart försäljning av dotterbolagsaktier inte utgör en verksamhetsöverlåtelse och därmed kan avdrag inte medges på denna grund.

 • Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen
  11 februari, 2014

  Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen

  [2014-04-07] Bostadsrättskommittén har i ett betänkande föreslagit beskattningsändringar som bl.a. rör oäkta bostadsrättsföreningar och dess medlemmar samt ROT och RUT-avdragen.

  • De s.k. lättnadsreglerna, dvs. möjlighet till skattefri utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta bostadsföretag, ska inte längre tillämpas. Dock ska sparat lättnadsutrymme vid utgången av 2015 få utnyttjas till och med utgången av 2020.
  • Skattesatsen sänks från 30 till 25 procent på utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta bostadsföretag från och med 1 januari 2016.
  • Ingen möjlighet till uppskov för andelar i oäkta bostadsföretag.
  • Den kommunala fastighetsavgiften avskaffas för bostäder som ägs av oäkta bostadsföretag med tillämpning första gången på fastighetsavgift för kalenderåret 2015.
  • Ändringarna föreslås finansieras genom att taket för ROT och RUT-avdrag sänks från tidigare 50 000 kronor till 34 000 kronor per person och år.
 • Skattefri pension vid flytt till Portugal
  11 februari, 2014

  Skattefri pension vid flytt till Portugal

  [2014-04-07] Portugal införde för ett par år sedan fördelaktiga skatteregler för pensionärer som flyttar till Portugal. Bestämmelserna innebär att pensioner inte beskattas i Portugal.

  För svenska pensionärer innebär detta, på grund av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal, att tjänstepension från privat tjänst kan bli helt skattefri vid bosättning i Portugal. Det har länge varit osäkert hur reglerna skulle komma att tillämpas på grund av att det portugisiska skatteverket tolkade reglerna annorlunda.

  Under förra året började det portugisiska skatteverket utfärda skattsedlar där någon skatt inte debiterades på inkomst av tjänstepension. Därmed har det bekräftats att systemet fungerar i praktiken.

  Tjänstepension från privat tjänst blir skattefri i såväl Portugal som Sverige. Övriga pensioner beskattas fortfarande i Sverige, men skatten kan sänkas till 20% vid flytt från Sverige.

  Portugal har också förmånliga skatteregler för utdelningar och kapitalvinster. Det kan därför vara värt att överväga en flytt till Portugal när det blir aktuellt med ägarskifte i ditt företag och efterföljande pensionering.

 • Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln
  11 februari, 2014

  Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln

  [2014-04-07] I situationer där en passiv delägare äger mer än 30 procent av aktierna i ett fåmansföretag kan de aktiva delägarnas aktier med stöd av den s.k. utomståenderegeln undantas från de särskilda beskattningsreglerna för utdelning och vinst.

  Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen funnit att bedömningen om utomstående ägande föreligger ska göras i det bolag där den utomstående ägaren har rätt till utdelning. Tidigare praxis rörande utomståenderegeln har begränsats till att omfatta utomstående ägande i det bolag som aktieägaren är verksam i.

  I det aktuella fallet ägde en person, A, aktier i dels ett bolag i vilket han var verksam och dels i ett passivt bolag som varken han eller de övriga delägarna var verksamma i. A:s aktier i det passiva bolaget omfattades av fåmansföretagsreglerna på grund av att båda aktiebolagen bedrev samma eller likartad verksamhet. I det passiva bolaget fanns en annan delägare, B, vars aktier inte längre var kvalificerade. A:s aktier i det passiva bolaget omfattades inte av fåmansföretagsreglerna efter fem år från den tidpunkt då B blev utomstående ägare.

 • Skattenyheter 2014
  11 februari, 2014

  Skattenyheter 2014

  [2014-04-07] Flera nyheter på skatteområdet började gälla från och med den 1 januari 2014. Advice Skatteinfo listar här de viktigaste.

  • 155 650 kronor kan en aktiv delägare i ett fåmansföretag ta ut till 20 procents beskattning med stöd av förenklingsregeln under 2014.
  • På grund av de nya reglerna för fåmansföretagare som vi tidigare skrivit om ges möjligheter för vissa aktiva delägare i fåmansföretag som använder löneunderlag att ta ut större utdelning till 20 procents beskattning än tidigare. Ökningen gäller främst mindre fåmansföretag där ägandet överstiger 4 procent av kapitalet i företaget.
  • För att få använda löneunderlaget vid beräkning av lågbeskattad utdelning 2015 måste du redan i år tänka på att ta ut lön med minst 569 000 kronor, alternativt 341 400 kronor plus 5 procent av hela lönesumman.
  • Tänk på att du numera kan ha rätt till investeraravdrag vid en investering i mindre bolag!
  • Från den 1 januari 2014 kan företag med anställda som arbetar med forskning eller utveckling få sänkta arbetsgivaravgifter. Sänkningen uppgår till 10 procent av lönesumman för de anställda som arbetar med forskning eller utveckling under minst 75 procent av arbetstiden och minst 15 timmar per månad. Sänkningen begränsas till högst 230 000 kronor per koncern och per månad.
  • Sveriges informationsutbytesavtal med Panama trädde ikraft den 1 januari 2014 samtidigt som informationsavtalet med Singapore har utvidgats till att omfatta tidigare sekretessbelagda uppgifter. Detta ger Skatteverket större möjligheter att få ut information från dessa länder.
 • Glöm inte att betala skatten
  11 februari, 2014

  Glöm inte att betala skatten!

  [2014-06-17] För dem som fick sina slutskattebesked avseende inkomstår 2012 i december 2013 och som har skatt att betala ska betalningen finnas hos Skatteverket senast den 12 mars 2014.

  Räknar du med kvarskatt på mer än 30 000 kronor för inkomstår 2013 och vill undvika kostnadsränta bör du senast ha betalat in överskjutande belopp den 12 februari till skattekontot. Basräntan på skattekontot är f.n. 1,25 procent. För belopp understigande 30 000 kronor börjar kostnadsränta beräknas först från den 5 maj 2014.

 • Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning
  17 juni, 2014

  Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning

  [2014-06-18] Företagsskattekommittén lämnade per den 12 juni 2014 ett förslag om nya regler för bolagsbeskattning som innebär begränsningsregler för ränteavdrag.

  Förslaget innebär ett slopat avdrag för negativa finansnetton. Med finansnetto avses skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Förslaget innebär att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av.

  Praktiskt sett innebär förslaget att man exempelvis inte längre får göra ränteavdrag när det inte finns någon ränteinkomst som tas upp och beskattas. På så sätt undviker man att ränteavdrag slussas ut ur landet och lågbeskattas eller inte beskattas alls.

  Inom en koncern kommer det fortfarande att vara möjligt för ett bolag med positivt finansnetto att kvitta mot ett negativt finansnetto i ett annat koncernbolag, om koncernbidragsmöjligheter finns mellan bolagen.

  Vidare föreslås att bolagen får tillgodoräkna sig ett schablonmässigt finansieringsavdrag med 25 %, detta beräknat på bolagets skattemässiga resultat. Effektivt sett är förslaget att likställa med en sänkning av bolagsskattesatsen med 5,5 %.

  För att finansiera ovan finns ett förslag om att halvera underskottsavdrag som ett bolag redovisar vid den tidpunkt när reglerna träder i kraft.

  Kommittén har även lämnat ett alternativt förslag om att sänka bolagsskatten med 3,5 % enligt nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler i kombination med ytterligare begränsningar av avdragsrätten för finansiella kostnader. Även i detta förslag får finansiella kostnader enbart dras av i den mån de motsvaras av finansiella intäkter. Avdragsrätten för negativt finansnetto (högre räntekostnader än ränteintäkter) maximeras till 20 % av bolagets rörelseresultatet.

  Samtliga förslag är fortfarande i förslagskedet (betänkande), med ett val i höst och eventuella nya regler kommer att träda i kraft först per den 1 januari 2016. Vi håller er uppdaterade i hur det utvecklas och eventuella förändringar som behöver göras i befintliga strukturer.

 • Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter
  17 juni, 2014

  Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter

  [2014-06-18] Bokföringsnämnden beslutade den 28 april att ändra god redovisningssed för avskrivningar på fastigheter. Ändringen förtydligar att progressiva avskrivningar inte längre är tillåtna på byggnader. Det är i stället rak avskrivning utifrån byggnadens livslängd som är tillåten.

  Progressiv avskrivningsmetod har i många fall använts av nya bostadsrättsföreningar för att hålla nere månadsavgifterna i säljskedet. Bokföringsnämnden har nu rätat ut frågetecknen och metoden anses inte förenlig med god redovisningssed.

  Konsekvensen av ovanstående kan komma att bli att exempelvis bostadsrättsföreningarna kommer att gå med förlust vilket i förlängningen kan påverka köpares intresse för bostadsrätterna i fråga.

  Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden, vilket innebär att årsredovisningar som står inför färdigställande och har progressiva avskrivningar bör ändras till rätt avskrivningsmetod.

 • Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram
  17 juni, 2014

  Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram

  [2014-09-01] Skattereglerna för incitamentsprogram ska ses över i en särskild utredning. Det gäller tilldelning av optioner och andra aktierelaterade instrument.

  Sammanfattningsvis ska utredaren kartlägga och analysera såväl rättsläget som användandet av olika typer av incitamentsprogram. Detta då de olika regelverken i dagsläget inte tydligt hanterar uppkomna frågeställningar i samband med beskattning vid incitamentsprogram.

  I stället har rättsläget till stor del fått utvecklas i praxis, där ett antal frågor fortfarande är obesvarade. Resultatet av utredningen ska presenteras senast den 15 oktober 2014.

 • Val 2014 special
  1 september, 2014

  VAL 2014 SPECIAL

  Riksdagsvalet närmar sig och i djungeln av vallöften, debatter och reklamskyltar har Advice Skatteinfo sållat ut vilka skattefrågor respektive parti driver och vilka linjer oppositionen och alliansen driver.

  För att ge dig en samlad bild av valets skattefrågor har vi samlat information från respektive partis hemsida och från skrivelser i samband med budgetarbetet hösten 2013 och våren 2014.

  Visa allianspartierna

   

  Sammanfattning alliansen

  Alliansen har ett starkt fokus på att behålla och vidareutveckla tidigare införda förändringar såsom de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, den sänkta restaurangmomsen, ROT-och RUT-avdragen samt att inte försämra jobbskatteavdraget. Några radikala nya förslag presenteras inte av partierna.

  En röd tråd genom allianspartierna är att ytterligare sänka inkomstskatten, främst med inriktning på den statliga inkomstskatten, vilken tas ut på inkomster över ca 35 000 kr/månad.

  I likhet med oppositionen föreslår allianspartierna att arbetsgivarnas sjuklöneansvar ska minskas för att på så sätt öka främst småbolagens möjligheter att anställa.

  Förslagen om ytterligare skattesänkningar ska dock ses i ljuset av de budgetförstärkningar i slutet av nästa mandatperiod som alliansen nyligen aviserade. Förstärkningarna är främst tänkta att ske genom ökat skatteuttag för finanssektorn och kommersiella fastighetssektorn samt höjda skatte- och tulltillägg. Hur övriga skattefrågor påverkas berördes dock inte vid pressträffen med finansminister Anders Borg.

  Vidare är allianspartierna överens om att 3:12-reglerna måste ses över ytterligare för att förenkla och förbättra förutsättningarna för småföretagarna samt att generationsskiften inte ska missgynnas skattemässigt. Exakt hur förändringarna skulle komma att se ut är dock ännu oklart.

  På företagsområdet vill alliansen se över huruvida fler företag kan omfattas av undantaget från revisionsplikt och sänka kravet på lägsta aktiekapital.

  fpFolkpartiet

  • Avskaffa den s.k. värnskatten som är de 5% som tas ut i statlig skatt på årsinkomster över ca 615 000 kr
  • Sänkt marginalskatt så att alla får behålla minst 50% av en löneökning
  • På sikt genomföra en större skattereform så att utbildning och arbete ska löna sig bättre
  • Inte återinföra förmögenhetsskatten
  • Utökad skattereduktion för gåvor till ideella organisationer
  • Införa avdragsrätt för gåvor till forskning och kultur
  • Behålla ROT-avdraget och RUT-avdraget samt på sikt utvidga avdragsrätten till fler tjänster i hemmet
  • Behålla de lägre arbetsgivaravgifterna för unga
  • Avskaffa arbetsgivarens ansvar för andra sjuklöneveckan
  • Ersätta 3:12-reglerna med schablonregler
  • Grön skatteväxling – använda miljöskatter för att begränsa miljöskadliga verksamheter och på sikt sänka skatten på arbetsinkomster, genom finansiering med miljöskatter

  kd_symbol_154x153pxKristdemokraterna

  • Sänkt skatt på pensioner
  • Begränsad marginalskatt till högst 50% för privatpersoner
  • Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt
  • Utveckla skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer
  • Behålla och utveckla ROT-avdraget och RUT-avdraget
  • Behålla lägre arbetsgivaravgifter för unga
  • Behålla den lägre restaurangmomsen
  • Sänkta arbetsgivaravgifter för mindre företag
  • Sänkt moms för fler branscher utöver restaurangbranschen
  • Se över 3:12-reglerna för att underlätta för företagen. Partiet har föreslagit en regel om omvänd proportionalitet mellan å ena sidan delägarnas bruttovinst i förhållande till lönesumman för övriga anställda och löneuttagskravet å den andra.

  Centern_logo_4klover_RGBCenterpartiet

  • Sänkt inkomstskatt
  • Lägre beskattning på personaloptioner
  • Sänkta arbetsgivaravgifter
  • Förenkla och förbättra 3:12-reglerna
  • Grön skatteväxling – höjda miljöskatter för att nå ett mer miljövänligt samhälle och på sikt även använda ökade intäkter från miljöskatter till sänkt skatt på arbete

  Moderaterna

  nyam_farg2

  • Slopat avdrag för insättning i pensionsförsäkringar för privatpersoner
  • Höjd alkohol- och tobaksskatt
  • Höjd fordonsskatt

  Flera pågående utredningar

  Det ska noteras att flera av de skattefrågor som partiernaframhåller redan är föremål för översyn.

  Företagsskatteutredningen

  Företagsskattekommittén, vars uppgift var att hitta en lösning för att öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital, presenterade i juni sitt förslag om begränsning av avdragsrätten för räntor och sänkt bolagsskatt. Förslaget är nu ute på remiss till den 24 oktober 2014.

  Generationsskiften i fåmansbolag

  Idag beskattas företagsöverlåtelser inom familjen hårdare än externa överlåtelser. Utredarens uppdrag är att analysera om beskattningen av överlåtelser inom- respektive utom närståendekretsen kan neutraliseras. Utredarens förslag ska lämnas den 2 mars 2015.

  Skatteregler för incitamentsprogram

  Skattekonsekvenserna vid incitamentsprogram är ofta svåra att förutse. I syfte att analysera om skattereglerna behöver förtydligas eller förändras för att för att vara mer konkurrenskraftiga har en utredning tillsatts som ska presentera sitt förslag den 1 oktober 2015.

  Förenklade skatteregler för enskilda firmor och handelsbolag

  Genom räntefördelning och expansionsfond har personer som bedriver enskild firma eller handelsbolag möjlighet att jämna ut sina inkomster mellan bra och dåliga år. Reglerna innebär också att den skattemässiga skillnaden mellan att bedriva verksamhet i enskild firma/handelsbolag och aktiebolag utjämnas. Utredaren ska titta på om reglerna kan förenklas för att underlätta för småföretagarna och ska presentera sitt förslag i oktober 2014.

 • Val 2014 special – oppositionspartierna
  1 september, 2014

  VAL 2014 SPECIAL

  Riksdagsvalet närmar sig och i djungeln av vallöften, debatter och reklamskyltar har Advice Skatteinfo sållat ut vilka skattefrågor respektive parti driver och vilka linjer oppositionen och alliansen driver.

  För att ge dig en samlad bild av valets skattefrågor har vi samlat information från respektive partis hemsida och från skrivelser i samband med budgetarbetet hösten 2013 och våren 2014.

  Visa oppositionspartierna

   

  Sammanfattning oppositionen

  En röd tråd genom samtliga oppositionspartier är höjd skatt för höginkomsttagare, även om inkomstgränserna varierar. Vidare är det en viktig fråga för samtliga oppositionspartier att utjämna skatteskillnaderna mellan löntagare å ena sidan och pensionärer, sjuka och arbetslösa med flera å andra sidan.

  Oppositionen är emot de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar och den sänkta restaurangmomsen eftersom dessa åtgärder inte anses öka sysselsättningen. Oppositionens inriktning för att skapa fler jobb är istället att underlätta för små företag att anställa genom att slopa arbetsgivarens ansvar för sjuklön eventuellt i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter för små företag.

  Mellan oppositionspartierna råder det viss oenighet angående RUT- och ROT-avdragets vara eller icke vara. Vid en valseger för oppositionen kan vi troligen förvänta oss förändringar av RUT och ROT och ett avskaffande av RUT-avdraget för läxhjälp. Både socialdemokraterna och vänsterpartiet är starkt kritiska till skattesubventionerad privatundervisning.

  Vidare kan vi vid en seger för oppositionen med största sannolikhet förvänta oss ett införande av någon typ av finansskatt.

  Socialdemokraterna

  • Rosen_CMYKHöjd skatt vid månadslön om mer än 60 000 kr
  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Avskaffa skattereduktion för gåvor till ideella organisationer
  • Avskaffa avdrag för förvaltningsavgifter
  • Behålla RUT-avdraget, men begränsa avdraget till 25 000 kr per person och år.
  • Avskaffa RUT-avdrag för läxhjälp
  • Behålla ROT-avdraget och på sikt utöka det till att omfatta även energieffektivisering
  • Avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga
  • Avskaffa den sänkta restaurangmomsen
  • Slopa arbetsgivarens ansvar för den andra sjuklöneveckan
  • Höjd skatt för finanssektorn

  V-logga_CMYK_Rod-2Vänsterpartiet

  • Höjd skatt vid månadslön om mer än 30 000 kr
  • Sänkt skatt för sjuka, arbetslösa, förtidspensionärer m.fl.
  • Sänkt skatt på pensioner om upp till 16 000 kr i månaden
  • Införa avdragsrätt för medlemskap i facklig organisation och a-kassa
  • Avskaffa skattereduktion för gåvor tillideella organisationer
  • Avskaffa RUT-avdraget
  • Återinföra fastighetsskatt som påslag på fastighetsavgiften
  • Avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga
  • Avskaffa den sänkta restaurangmomsen
  • Höja bolagsskatten
  • Införa arvs- och gåvoskatt
  • Införa förmögenhetsskatt
  • Införa flygskatt och lastbilsskatt
  • Införa en finansskatt om 15% som tas ut på summan av vinster och löneutbetalningar i banker och kreditmarknadsinstitut

  MP_logo_centrerad_vit_CMYKMiljöpartiet

  • Höjd skatt på inkomster över 40 000 kr
  • Sänkt skatt för ensamstående föräldrar genom en skattereduktion om 5 000 kr per år
  • Sänkt skatt för pensionärer
  • ROT-avdraget energianpassas och breddas till att omfatta även reparation av maskiner och inventarier
  • Avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga
  • Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag
  • Slopa arbetsgivarens ansvar för båda sjuklöneveckorna för småföretag
  • Införa flygskatt och lastbilsskatt
  • Förändrad skatt på bilar och förändrad beskattning av förmånsbilar, vilket ska premiera förmånsbilar med låga fossila koldioxidutsläpp
  • Höjd alkoholskatt
  • Grön skatteväxling – ökad beskattning av miljöresurser och utsläpp i kombination med sänkt skatt på arbete

  Flera pågående utredningar

  Det ska noteras att flera av de skattefrågor som partiernaframhåller redan är föremål för översyn.

  Företagsskatteutredningen

  Företagsskattekommittén, vars uppgift var att hitta en lösning för att öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital, presenterade i juni sitt förslag om begränsning av avdragsrätten för räntor och sänkt bolagsskatt. Förslaget är nu ute på remiss till den 24 oktober 2014.

  Generationsskiften i fåmansbolag

  Idag beskattas företagsöverlåtelser inom familjen hårdare än externa överlåtelser. Utredarens uppdrag är att analysera om beskattningen av överlåtelser inom- respektive utom närståendekretsen kan neutraliseras. Utredarens förslag ska lämnas den 2 mars 2015.

  Skatteregler för incitamentsprogram

  Skattekonsekvenserna vid incitamentsprogram är ofta svåra att förutse. I syfte att analysera om skattereglerna behöver förtydligas eller förändras för att för att vara mer konkurrenskraftiga har en utredning tillsatts som ska presentera sitt förslag den 1 oktober 2015.

  Förenklade skatteregler för enskilda firmor och handelsbolag

  Genom räntefördelning och expansionsfond har personer som bedriver enskild firma eller handelsbolag möjlighet att jämna ut sina inkomster mellan bra och dåliga år. Reglerna innebär också att den skattemässiga skillnaden mellan att bedriva verksamhet i enskild firma/handelsbolag och aktiebolag utjämnas. Utredaren ska titta på om reglerna kan förenklas för att underlätta för småföretagarna och ska presentera sitt förslag i oktober 2014.

 • Skattenyheter i korthet
  23 oktober, 2014

  Skattenyheter i korthet

  [2014-10-22] Nyheter i kortformat: 

  • Sverige undertecknar avtal med Hongkong när det gäller informationsutbyte i skatteärenden
  • Nya regler gällande förmånsbeskattning av elektronisk utrustning, t ex dator eller surfplatta
  • Beskattning vid överlåtelse av sjukgymnastikverksamhet, och
  • Förbättrade möjligheter till förhandsbesked i skattefrågor.

   

  Sverige har undertecknat ett avtal med Hongkong om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Hongkong var länge ett av de fåtal länder som Sverige inte hade informationsbytesavtal med, men framöver blir det alltså möjligt för Skatteverket att begära ut information från banker och uppgifter om ägande i bolag och truster. Avtalet träder ikraft när länderna har godkänt avtalet och kommer att börja tillämpas från den tidpunkten.

  Skatteverket har kommit med ett förtydligande ställningstagande angående förmånsbeskattning av elektronisk utrustning. Precis som enligt tidigare ställningstagande ska förmånsbeskattning inte ske om arbetsgivaren tillhandahåller en anställd en mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift.

  Nu har Skatteverket förtydligat att detsamma gäller för annan elektronisk utrustning, t.ex. dator, läsplatta och router. Kravet är som tidigare att utrustningen ska vara av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter för att vara en skattefri förmån.

  Är man som arbetsgivare osäker på vad som gäller vid förmånsbeskattningen av elektronisk utrustning eller vilka tjänster som t.ex. sms, mms, surf m.m. som kan erbjudas till de anställda, kan en översyn utifrån ställningstagandet vara lämpligt.

  Av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden framgår att etableringsersättning som utgår vid en överlåtelse av en sjukgymnastikverksamhet som bedrivs i aktiebolagsform ska tas upp till beskattning i bolaget. Tidigare har sådan ersättning ansetts vara så pass knuten till privatpersonen att ersättningen skulle beskattas som enskild näringsverksamhet, vilket innebar en högre skattesats.

  Förslag har framlagts för förbättrande möjligheter till förhandsbesked i skattefrågor. Möjligheten att få förhandsbesked fyller en viktig funktion bland annat för att enskilda ska kunna få bindande besked om beskattningen av framtida transaktioner. Ordningen för förhandsbesked ska förbättras genom att bli mer tillgängligt och ha kortare handläggningstider. Det ska bli möjligt att söka förhandsbesked om fler skatter och avgifter som t.ex. arbetsgivaravgifter. Man föreslår även att ansökningsavgiften höjs och schabloniseras för bättre förutsebarhet.

 • Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse
  23 oktober, 2014

  Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse

  [2014-10-20] Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. Partierna vill att skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Partierna vill utreda hur vinsuttaget kan begränsas för skola, förskola, äldreomsorg, vård och HVB-hem.

  Utredningen ska bland annat omfatta följande frågeställningar:

  • Undersöka införandet av en syftesparagraf i bolagsordning, eller annan styrande urkund, med innebörden att verksamheten är syftet, inte att dela ut vinst till ägarna.
  • Undersöka hur aktiebolag med särskild vinsutdelningsbegränsning, eller andra nya bolagsformer, bör användas i välfärden.
  • Undersöka bemanningskrav vilket innebär att privata aktörer inte kan dra ned på personaltäthet eller personalkostnader för att göra vinst inom välfärden.

  Vi kommer att ha anledning att återkomma till detta då det ännu inte finns något klart förslag utan bara tillsättande av en utredning som ska presenteras i mars 2016. Nya regler antas tidigast komma den 1 januari 2017 men det kan redan nu finnas anledning att göra en förberedande översyn av skattesituationen i bolag i välfärdssektorn.

 • Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag
  23 oktober, 2014

  Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

  [2014-10-22] Skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag är idag komplicerade. I en utredning presenteras därför förslag på förenklade regler som, om förslaget går igenom, kan träda i kraft den 1 januari 2016.

  Utredningen föreslår bland annat att en ny avsättningsmöjlighet, företagsfond, införs och ersätter reglerna om skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto, periodiseringsfond och expansionsfond. Två modeller för att beräkna positiv räntefördelning införs och negativ räntefördelning slopas.

  Förslagen innebär att inkomst av näringsverksamhet framöver ska kunna disponeras på tre sätt; genom räntefördelning, avsättning till företagsfond eller genom beskattning som inkomst av näringsverksamhet.

 • Gåva av fastighet
  23 oktober, 2014

  Gåva av fastighet

  [2014-10-22] FÖRHANDSBESKED: Med ”kattrumpa” avses en gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående.

  Högsta Förvaltningsdomstolen avkunnade förra året en dom som medförde frågetecken kring om en kattrumpa inkomstskattemässigt ska anses utgöra en gåva. Skatterättsnämnden har genom sitt förhandsbesked klargjort sin syn på saken.

  I slutet av förra året kom HD med ett nytt avgörande där det fastslogs att utgångspunkten vid en kattrumpa är att gåvoavsikt saknas mot aktiebolaget och att det därför inte är någon gåva samt att stämpelskatt därför ska tas ut. Efter detta befarades även att en ändring skulle ske inkomstskattemässigt, innebärande att kapitalvinstbeskattning skulle utlösas vid transaktioner av det aktuella slaget eftersom de inte ansågs utgöra gåvor.

  Skatterättsnämnden har nu i ett förhandsbesked fastställt att en kattrumpa, inkomstskattemässigt, utgör gåva och därmed ska kapitalvinstbeskattning inte ske.

  Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och det är nu upp till Högsta förvaltningsdomstolen att bedöma huruvida en kattrumpa är en gåva eller inte.

  Slutsatser om en kattrumpa är en gåva av en fastighet eller inte ska därför i nuläget göras med försiktighet.

 • Senaste nytt för fåmansföretag
  23 oktober, 2014

  Senaste nytt för fåmansföretag

  [2014-10-20] Nyligen har det kommit intressanta avgöranden på fåmansföretagsområdet. Det handlar om interna aktieöverlåtelser, om ägarsamband och om lönebaserat utrymme. Advice Skatteinfo har detaljerna.

   

  Interna aktieöverlåtelser

  FÖRHANDSBESKED: Upprepade interna aktieöverlåtelser med följden att vinstmedel kunde tas ut till lägre beskattning i inkomstslaget kapital istället för i inkomstslaget tjänst, bedömdes som skatteflykt. Detta medförde att försäljningen av aktierna skulle beskattas enligt de särskilda reglerna för kvalificerade aktier.

  Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare slagit fast att de särskilda reglerna för kvalificerade andelar inte kan tillämpas på den här typen av transaktioner. Det är troligen anledningen till att man nu vill få det prövat om dessa förfaranden kan angripas med stöd av skatteflyktslagen. Skatterättsnämnden anser att förfarandet strider mot lagstiftningens syfte, vilket innebär att man bortser från transaktionerna och beskattar försäljningen av aktierna som om de vore kvalificerade. Förhandsbeskedet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen som med största sannolikhet kommer att fastställa beslutet.

  Ägarsamband

  KAMMARRÄTTSDOM: Vid bedömningen av om två bolag bedriver samma eller likartad verksamhet räcker det med en mindre ägarandel i verksamhetsbolaget. Kammarrätten har i ett mål ansett att ett ägande på endast 2,2 % var tillräckligt för att bolagen skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet, vilket medförde att karenstiden inte började löpa i det bolag som förvaltade kapitalet från försäljningen av verksamhetsbolaget.

  Domen bekräftar att man ska undvika även mindre aktieposter i tidigare verksamhetsbolag för att vara säker på att karenstiden börjar löpa i det kapitalförvaltande bolaget i samband med att verksamhetsbolaget säljs.

  Lönebaserat utrymme

  FÖRHANDSBESKED: Den 1 januari 2014 infördes en ny bestämmelse som innebär att lönebaserat utrymme bara får beräknas om delägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget. I ett förhandsbesked har det klargjorts vad som menas med ”kapitalet”. För aktiebolag syftar uttrycket på andelen av aktiekapitalet. Kravet är därmed uppfyllt om man äger minst 4 % av aktiekapitalet oavsett om andelarna ger samma rätt till utdelning eller inte.

  Förhandsbeskedet bekräftar vad som troligen varit den allmänna uppfattningen om tolkningen av 4 % regeln. Skatteverket var överens med Skatterättsnämnden om tolkningen av förhandsbeskedet och förhandsbeskedet har inte överklagats.

 • Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet
  23 oktober, 2014

  Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet

  [2014-10-23] I morse släppte den nya regeringen sin första budgetproposition. Regeringen föreslår en lång rad förändringar – Advice Skatteinfo har hela listan.

  • Sänkt skatt för pensionärer med lägre inkomstnivåer
   Skillnaderna i beskattning mellan lön och pension tas bort helt för pensionärer med inkomster upp till 120 000 kr per år, samtidigt som skatten även sänks något för pensionärer med inkomster upp till 240 000 kr per år. Med förslaget vill man gynna de med lägst inkomster, det blir därför ingen skillnad för dem som har pension överstigande 240 000 kr per år.
  • Avtrappning av jobbskatteavdraget för höga inkomster
   Jobbskatteavdraget trappas gradvis av för dem som har arbetsinkomster som motsvarar 50 000 kr i månaden eller mer. För arbetsinkomster som överstiger 123 000 kr per månad försvinner jobbskatteavdraget helt.
  • Uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt
   Den nuvarande regeringen anser att uppräkningen av den nedre skiktgränsen ska ske i en långsammare takt. De föreslår därför en nedre skiktgräns på 421 800 kr och en övre skiktgräns på 616 100 kr för beskattningsåret 2015. På inkomster över 421 800 kr tas statlig inkomstskatt ut med 20 % och på inkomster överstigande 616 100 kr tas ytterligare skatt ut med 5 %.
  • Särskild löneskatt för äldre
   Särskild löneskatt utgör en del av de sociala avgifterna. Det är arbetsgivaren som betalar in särskild löneskatt för sina anställda och för personer under 65 år är skattesatsen 24,26 %. Särskild löneskatt ska nu införas med 8,5 % på förvärvsinkomster till personer som vid årets ingång fyllt 65 år. Detsamma ska gälla för personer som inte fyllt 65 år men som under hela året fått hel allmän ålderspension.
  • Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
   Nedsättningen av socialavgifterna för personer under 26 år tas bort. Ett omedelbart slopande anses leda till alltför kännbara effekter, därför föreslås att nedsättningen halveras under 2015 för att sedan upphöra helt vid utgången av 2015.
  • Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande
   Pensionssparavdraget sänks från 12 000 kr till 1 800 kr per år under 2015 och slopas därefter helt från 2016.
  • Förändringar av RUT-avdraget
   – Skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas.
   Det maximala rutavdraget sänks till 25 000 kr för personer under 65 år. För de över 65 år ska taket fortfarande vara 50 000 kr då man antar att dessa personer kan ha ett ökat behov av hjälp. Anledningen till sänkningen är att RUT-avdraget ofta nyttjas av höginkomststagare men med ett lägre tak ska avdraget riktas till medelinkomsttagares behov.
   – Skattereduktionen för kockar, bartenders och inomhus poolrengöring slopas. I propositionen skriver Regeringen att de även avser att se över om det finns anledning att begränsa RUT-avdraget ytterligare.
  • Slopad skattereduktion av gåva till ideell verksamhet.
   Skattereduktion för gåva till ideell verksamhet föreslås slopas.
  • Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
   Avdrag får inte längre göras för förvaltningsutgifter, t.ex. depåavgifter, aviseringsavgifter för lån och bankfack m.m.

  Samtliga ändringar föreslås träda ikraft den 1 januari 2015 förutom slopandet av pensionsparavdrag, sänkningen av maxbeloppet för RUT-avdrag, slopandet av kockar m.fl. och gåvoavdraget som föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2016.

  Dessutom accepterar Socialdemokraterna i en uppgörelse med Miljöpartiet att den sänkta restaurangmomsen blir kvar.

  Många av de föreslagna ändringarna var aviserade redan före valet och kommer därför inte som någon överraskning. Med hänsyn till den korta tid som gått sedan regeringen tillträdde kan det förväntas att ytterligare förändringar på skatteområdet kommer framöver.

  Regeringen föreslår även att diverse utredningar ska tillsättas t.ex. vill man ha en översyn av 3:12 reglerna. Regeringen anser att spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomster och kapitalvinst har ökat sedan skattereformen 1990/1991 och vill därför se över reglerna så att de uppfyller sitt syfte.

  Regeringen vill även tillsätta en utredning om beskattning av den finansiella sektorn då den anses underbeskattad på grund av momsundantaget för finansiella tjänster. Regeringen och vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse och som ett led i detta arbete har man nu bestämt att tillsätta en utredning om skatteplanering i välfärdssektorn. Därutöver kommer även paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering också att utredas.

 • Advice skaffar hjärtstartare
  4 december, 2014

  Advice skaffar hjärtstartare

  Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, och endast 5% överlever. Om hjärtverksamheten kan återstartas inom 3 minuter kan 70% räddas till livet. Sedan en tid tillbaka finns det nu därför tillgång till hjärtstartare i Advice kontor, och hela personalen har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning.

 • Skattetillägg och skattebrott
  4 december, 2014

  Skattetillägg och skattebrott

  [2014-12-04] Den som undanhållit skatt kan enligt svensk lagstiftning dels påföras skattetillägg och dels åtalas för skattebrott. Påförande av skattetillägg och åtal för skattebrott är idag två separata förfaranden, vilket anses strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Regeringen kommer nu med ett nytt lagförslag som innebär ett gemensamt förfarande.

  Fördelen med lagförslaget är att den enskilde inte behöver processa två gånger avseende en påföljd. Detta uppnås genom att sanktionerna samordnas genom att åklagaren väcker åtal i allmän domstol och då också yrkar på att skattetillägg ska tas ut. Däremot kommer den vanliga skatteprocessen ske parallellt med den straffrättsliga. Syftet med lagförslaget, som beräknas träda ikraft den 1 januari 2016, är att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet.

  Högsta domstolen har tidigare uttalat att personer som utsatts för dubbelbestraffning kan medges resning i skattebrottsmålet men bara för ärenden som avgjorts före februari 2009. Enligt en nyligen meddelad dom från Europadomstolen för mänskliga rättigheter där Sverige återigen fälldes för dubbla förfaranden öppnas för möjligheten att resning även ska medges i de ärenden som avgjorts före 2009.

 • Nyheter på momsområdet
  4 december, 2014

  Nyheter på momsområdet

  [2014-12-04] Det har kommit två nyheter på momsområdet avseende redovisning av importmoms i skattedeklarationen och ändrade regler vid försäljning av elektroniska tjänster.

  Redovisning av importmoms i skattedeklarationen
  Från och med 1 januari 2015 ska svenska momsregistrerade företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. De nya reglerna syftar till att förenkla för företag samt minska negativa likviditetseffekter.

  Ändrade regler vid försäljning av elektroniska tjänster
  Den 1 januari 2015 ändras reglerna vid försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU. De nya reglerna innebär att säljaren ska redovisa moms i det land där köparen är bosatt. För att säljaren ska slippa att momsregistrera sig i varje enskilt land inför Skatteverket en ny e-tjänst som kallas MOSS.

  Med elektroniska tjänster avses tjänster som säljs via internet t.ex. appar, musik, filmer, böcker, programvaror som tillhandahålls online. De nya reglerna gäller även telekom- och sändningstjänster.

Tidigare utgåvor

Scroll to Top