Advice Skatteinfo
Juli 2015

 • Företagskommitténs förslag om neutral bolagsskatt
  2015-06-30
  Företagskommitténs förslag att slopa avdragsrätten för bolagens räntekostnader och samtidigt sänka bolagsskatten har hittills inte lett till någon förändring utan bereds vidare av Finansdepartementet.
  Läs mer

 • Promemoria om begränsad skattefrihet för utdelning
  2015-06-30
  Finansdepartementet har den 22 april 2015 remitterat en promemoria med förslag om begränsad skattefrihet för utdelning från utländska företag om utdelningen får dras av som ränta i det utdelande utländska bolaget.
  Läs mer

 • Slopad skattereduktion för gåva
  2015-06-30
  Regeringen har gått vidare med sitt förslag om slopad skattereduktion för gåva till Lagrådet.
  Läs mer

 • Bolag nekas avdrag för kostnader för kundevent
  2015-06-30
  De flesta företag ordnar någon gång event för sina kunder för att vårda de kundkontakter man har och för att skapa nya. Kostnaderna för detta kan vara avdragsgilla men det finns viktiga begränsningar. I målet nedan nekade Kammarrätten bolaget avdrag för kundkostnader.
  Läs mer

 • Översyn av vissa frågor gällande fastighet och stämpelskatt
  2015-06-30
  Vid överlåtelse av fastigheter är det möjligt att sälja skattefritt (ingen inkomstskatt) genom att först förpacka fastigheten i ett bolag och därefter sälja fastighetsbolaget. Nu tillsätter Regeringen en utredning om förpackning av fastigheter.
  Läs mer

 • Förhandsbesked om blankning av aktier
  2015-06-30
  Skatterättsnämnden har nyligen avgjort ett ärende rörande s.k. blankning av aktier. Blankning är ett sätt att tjäna pengar på en aktie som sjunker i värde och innebär att en person säljer lånade aktier.
  Läs mer

 • Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen
  2015-06-30
  Vi har tidigare skrivit om den praxis som utvecklats under senare år gällande begreppet samma eller likartad verksamhet. Praxisen innebär att en kapitalöverföring (t.ex. utdelning) mellan ett verksamhetsbolag och ett holdingbolag medför att aktierna i holding bolaget ”smittas” av överföringen och blir kvalificerade. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som i praktiken innebär att området för när aktier kan anses vara kvalificerade utökas ytterligare.
  Läs mer

 • Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva
  2015-06-30
  Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från den 26 juni 2015 fastställt att överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet, så kallad kattrumpa, ska behandlas som gåva vid inkomstbeskattningen. Konsekvensen av detta är att någon kapitalvinstbeskattning inte ska ske. Överlåtelsen utlöser emellertid fortsatt stämpelskatt.
  Läs mer