Advice Skatteinfo
April 2016

 • Sänkt moms på mindre reparationer
  2016-04-11
  Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag på skatteområdet för att stärka incitamenten att minska resursanvändning och utsläpp.
  Läs mer

 • Incitamentsutredningen
  2016-04-11
  Vi har tidigare skrivit om den s k incitamentsutredningen som haft till uppdrag att se över skattereglerna för incitamentsprogram. Syftet med utredningen har varit att skapa konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt främja tillväxt. Den 15 mars 2016 lämnade utredningen sitt betänkande ”beskattning av incitamentsprogram” till regeringen.
  Läs mer

 • Rättsfall 6: Utländska bolagsformer motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar
  2016-04-11
  Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom med mål nr 15488-15 bedömt att ett irländskt s k private unlimited company with share capital, inte motsvarade ett svensk aktiebolag, något som medfört beskattning av kapitalvinster.
  Läs mer

 • Rättsfall 5: Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden om valutakursförluster
  2016-04-11
  Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande från den 16 februari 2016, mål nr 2656-13 och 3238-12, medgivit avdrag för valutakursförluster på koncerninterna fodringar men inte på näringsbetingade andelar.
  Läs mer

 • Rättsfall 4: Avgörande om frivillig rättelse
  2016-04-11
  Kammarrätten har i dom med mål nr 7235-7239-15 bedömt att en rättelse inte är gjord på den skattskyldiges eget initiativ utan efter utredning av skatteverket. Skattetillägg kan därmed tas ut.
  Läs mer

 • Rättsfall 3: Förhandsbesked om väsentlig anknytning på grund av aktieinnehav
  2016-04-11
  Ett 14 % innehav i ett aktiebolag har med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget medfört väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet.
  Läs mer

 • Rättsfall 2: Fråga om eftertaxering av tilläggsköpeskilling
  2016-04-11
  En tilläggsköpeskilling, som utbetalats till ett bolag, har inte ansetts kunna beskattas som lön hos delägaren av bolaget. Den av Skatteverket påförda löneinkomsten och skattetillägg undanröjs därmed.
  Läs mer

 • Rättsfall 1: Gåva och kvalificerade aktier
  2016-04-11
  Kontinuitetsprincipen vid gåva gäller inte såvitt avser bedömningen av om aktier är kvalificerade i ett fåmansföretag.
  Läs mer

 • Nyheter på medarbetarområdet
  2016-04-11
  Vi välkomnar Jon Wängborg till Advice. Caroline Sölvin är från och med den 1 mars 2016 föräldraledig. Ajdin Hadzic är från och med den 16 mars 2016 tillbaka på Advice efter föräldraledighet.
  Läs mer

 • Dags att deklarera
  2016-04-11
  Mellan den 16 mars och 15 april skickar Skatteverket ut inkomstdeklarationen till privatpersoner. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 2 maj.
  Läs mer