Advice Skatteinfo
November 2016

 • Även Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor
  2016-11-03
  Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor och i två av fallen funnit att det funnits en gåvoavsikt och att någon inkomstbeskattning därför inte ska ske. I det tredje fallet fann Skatterättsnämnden att överlåtelsen hade sin grund i mottagarens långvariga anställning i bolaget och att denne därför skulle inkomstbeskattas för gåvan.
  Läs mer

 • HFD fastställer förhandsbesked avseende aktiegåva vid generationsskifte
  2016-11-03
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende aktiegåva. Fallet avsåg en gåva i form av tio procent av aktierna i ett bolag till en son som även var VD i bolaget.
  Läs mer

 • Stopplagstiftning angående kattrumpor
  2016-11-03
  Riksdagen förväntas sätta stopp för viss skatteplanering vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer med omedelbar verkan genom en stopplagstiftning. Förfarandet brukar benämnas ”kattrumpan”. Den märkliga benämningen härleds från beteckningen av en fastighet som överläts genom förfarandet.
  Läs mer

 • Förändringar av 3:12-reglerna har presenterats
  2016-11-03
  Under eftermiddagen den 3 november släpptes den utredning som påbörjades 2014 och förväntas medföra ändrade bestämmelser för delägare i fåmansföretag. En utgångspunkt för utredningen har varit att förslagen sammantaget ska medföra ökade skatteintäkter. Utredningen har även syftat till att förenkla nuvarande bestämmelser.
  Läs mer