Advice Skatteinfo
September 2018

 • Styrelseuppdrag som konsultuppdrag? Två gränsdragningsfall
  2018-09-06
  Skatterättsnämnden (SRN) har meddelat två förhandsbesked gällande beskattning av styrelsearvoden. I det enda förhandsbeskedet ansågs styrelsearvoden från uppdrag i bostadsrättföreningar inte utgöra inkomst av tjänst. Det andra förhandsbeskedet gällde styrelsearvode som betalats ut till ett advokataktiebolag som ägdes av styrelseledamoten i fråga. I detta fall ansåg SRN att inkomsten skulle beskattas som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten.
  Läs mer

 • Skatterättsnämnden har prövat byggregeln i fråga om fast driftställe
  2018-09-05
  Ett utländskt byggbolag som driver verksamhet i Sverige är skattskyldigt här om det anses ha fast driftställe här. Enligt den så kallade byggregeln, som gäller för byggverksamhet och liknande, ska arbetet pågå under en period som överstiger tolv månader för att ett fast driftställe ska föreligga. Det innebär en längre tidsperiod än de sex månader som annars normalt krävs för att en verksamhetsplats ska vara ett fast driftställe. Byggregeln finns i dubbelbeskattningsavtal som bygger på OECD:s modellavtal.
  Läs mer

 • Sverige inleder skatteavtalsförhandling med Portugal
  2018-08-30
  Sedan Portugal 2010 ändrade sina inhemska skattebestämmelser så har det funnits möjlighet för utflyttade svenskar som fått hemvist i Portugal att helt undgå beskattning på tjänstepension. Detta har lett till en ökad utvandring till Portugal och varit något som regeringen sedan länge försökt stävja.
  Läs mer

 • Ställningstagande från Skatteverket om teckningsoptioner
  2018-08-23
  Mot bakgrund av de nya personaloptionsreglerna som medför skattelättnad i vissa fall har Skatteverket i ett ställningstagande tagit upp frågor som rör förvärv av teckningsoptioner.
  Läs mer

 • Frivilliga rättelser begränsas i vissa fall
  2018-08-22
  Vid rättelser av oriktiga uppgifter på eget initiativ får Skatteverket inte ta ut skattetillägg. En person kan då inte heller bli dömd enligt skattebrottslagen. Från den 1 augusti 2018 begränsas möjligheten att frivilligt rätta felaktiga uppgifter i vissa fall.
  Läs mer

 • Förhandsbesked om skattefri gåva av aktier till anställda
  2018-07-09
  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har gåvor av aktier till en bror och en vän som båda är anställda i det aktuella bolaget bedömts vara skattefria.
  Läs mer

 • Väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige medförde inte väsentlig anknytning
  2018-07-05
  I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ansågs ett indirekt aktieinnehav i ett verksamhetsdrivande aktiebolag medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige, men inte väsentlig anknytning.
  Läs mer