Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Advice Skatteinfo November 2018

 • Skatteverket ger vägledning om incitamentsoptioner
  6 november, 2018
  För att knyta nyckelpersoner till företaget används ofta olika typer av incitamentsprogram. När anställda erbjuds att förvärva optioner som senare kan användas för att köpa aktier i företaget ska optionerna värderas. Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande förklarat sin syn av vilka principer som ska gälla vid värderingarna av optioner. Ställningstagandet är välkommet eftersom vägledning som rör värdering av optioner har varit sparsam och likaså domstolspraxis.
  Läs mer
 • Bostäder beskattas som inkomst av näringsverksamhet
  5 november, 2018
  Skatteverket har på senare tid granskat ett flertal fall där privatpersoner under några månader ägt, renoverat och sålt bostäder och redovisat inkomsterna som inkomst av kapital. Det har nyligen kommit tre domar från kammarrätterna där domstolarna har kommit fram till att bostäderna ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet. I samtliga tre fallen har Skatteverket påfört skattetillägg, vilket domstolarna inte har ändrat.
  Läs mer
 • Dags att se över löneuttagen för 2018
  2 november, 2018
  Så här en bit in på hösten så bör det ses över att tillräckligt med lön tas ut för alla er som har ägande i fåmansaktiebolag och vill använda er av huvudregeln vid beräkning av utdelningsutrymmet i K10-blanketten.
  Läs mer
 • Nya regler kring hälso- och sjukvårdsförmån - hur påverkar det dig?
  1 november, 2018
  Förmån av icke offentligt finansierad hälso-och sjukvård som arbetsgivaren har betalat för den anställdes räkning har till och med den 30 juni 2018 varit en skattefri förmån för anställda. Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten slopats och den som får fri hälso-och sjukvård ska i princip beskattas för förmånen enligt vanliga regler. Från och med detta datum är såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso-och sjukvård en skattepliktig förmån.
  Läs mer
 • Aktieinnehav i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige
  1 november, 2018
  Ett innehav av 12,21 procent av aktierna i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN). Om ägandet minskar till 9,9 procent upphör den väsentliga anknytningen enligt nämnden.
  Läs mer
 • Nytt HFD-avgörande om samma och likartad verksamhet i utomståenderegeln
  10 oktober, 2018
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat begreppet samma och likartad verksamhet i utomståenderegeln – i detta fall har det rört överföring av fondverksamhet mellan två fåmansföretag. Överföringen innebär att de två bolagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet.
  Läs mer
 • Kammarrätten: Kan en stiftelse bildas vid stiftarens bortgång?
  10 oktober, 2018
  Advice har tidigare skrivit om utländska stiftelser som vid beskattningen inte uppfyllt kraven för att liknas vid en svensk familjestiftelse eftersom att stiftaren behållit rådigheten över tillgångarna. I en nyligen meddelad kammarrättsdom har domstolen däremot ansett det möjligt att vidta en rättshandling som innebär att en utländsk stiftelse från och med stiftarens bortgång anses motsvara en svensk familjestiftelse. Utbetalningar eller uttag till nästa generations förmånstagare har därvid tjänstebeskattas så som periodiskt understöd.
  Läs mer

Tidigare utgåvor

Scroll to Top