Advice Skatteinfo
November 2018

 • Skatteverket ger vägledning om incitamentsoptioner
  2018-11-06
  För att knyta nyckelpersoner till företaget används ofta olika typer av incitamentsprogram. När anställda erbjuds att förvärva optioner som senare kan användas för att köpa aktier i företaget ska optionerna värderas. Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande förklarat sin syn av vilka principer som ska gälla vid värderingarna av optioner. Ställningstagandet är välkommet eftersom vägledning som rör värdering av optioner har varit sparsam och likaså domstolspraxis.
  Läs mer

 • Bostäder beskattas som inkomst av näringsverksamhet
  2018-11-05
  Skatteverket har på senare tid granskat ett flertal fall där privatpersoner under några månader ägt, renoverat och sålt bostäder och redovisat inkomsterna som inkomst av kapital. Det har nyligen kommit tre domar från kammarrätterna där domstolarna har kommit fram till att bostäderna ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet. I samtliga tre fallen har Skatteverket påfört skattetillägg, vilket domstolarna inte har ändrat.
  Läs mer

 • Dags att se över löneuttagen för 2018
  2018-11-02
  Så här en bit in på hösten så bör det ses över att tillräckligt med lön tas ut för alla er som har ägande i fåmansaktiebolag och vill använda er av huvudregeln vid beräkning av utdelningsutrymmet i K10-blanketten.
  Läs mer

 • Nya regler kring hälso- och sjukvårdsförmån - hur påverkar det dig?
  2018-11-01
  Förmån av icke offentligt finansierad hälso-och sjukvård som arbetsgivaren har betalat för den anställdes räkning har till och med den 30 juni 2018 varit en skattefri förmån för anställda. Från och med den 1 juli 2018 har skattefriheten slopats och den som får fri hälso-och sjukvård ska i princip beskattas för förmånen enligt vanliga regler. Från och med detta datum är såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso-och sjukvård en skattepliktig förmån.
  Läs mer

 • Aktieinnehav i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige
  2018-11-01
  Ett innehav av 12,21 procent av aktierna i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN). Om ägandet minskar till 9,9 procent upphör den väsentliga anknytningen enligt nämnden.
  Läs mer

 • Nytt HFD-avgörande om samma och likartad verksamhet i utomståenderegeln
  2018-10-10
  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat begreppet samma och likartad verksamhet i utomståenderegeln – i detta fall har det rört överföring av fondverksamhet mellan två fåmansföretag. Överföringen innebär att de två bolagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet.
  Läs mer

 • Kammarrätten: Kan en stiftelse bildas vid stiftarens bortgång?
  2018-10-10
  Advice har tidigare skrivit om utländska stiftelser som vid beskattningen inte uppfyllt kraven för att liknas vid en svensk familjestiftelse eftersom att stiftaren behållit rådigheten över tillgångarna. I en nyligen meddelad kammarrättsdom har domstolen däremot ansett det möjligt att vidta en rättshandling som innebär att en utländsk stiftelse från och med stiftarens bortgång anses motsvara en svensk familjestiftelse. Utbetalningar eller uttag till nästa generations förmånstagare har därvid tjänstebeskattas så som periodiskt understöd.
  Läs mer